ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 30-х років ХХ ст.

О. Турчак
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF167.24 KB
Abstract: 
Висвітлюються суспільно-політичні умови та засади державної політики у Польщі у другій половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. Зокрема, розкриваються особливості у проведенні цієї політики в умовах встановлення диктатури військових, а також проведення переписів населення тогочасною польською владою та реакцією на них національних меншин.
References: 

1. Айненкель А. Українське питання в політиці ІІ Речі Посполитої та концепціях і заходах українських політичних сил у міжвоєнний період (1918–1939) / А. Айненкель // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава : Тирса, 2006. – Т. 10. – С. 141–154. 2. Дашкевич Я. Східна Галичина: етнічні відносини, національні міфи та ментальність // Україна в минулому. – Київ; Львів, 1994. – Вип. VI. – С.78–93. 3. Красівський О. За українську державу і церкву. – Львів, 1939. – 152 с. 4. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії: Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1993. – 352 c. 5. Кугутяк М. Українська націонал-демократія 1918–1929. – Київ; Івано-Франкіськ: Плай, 2002. – Т.1. – 534 с. 6. Кугутяк М. Українська національно-демократична партія. 1918–1929. – Київ; Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – Т.ІІ. – 704 с. 7. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) // Україна крізь віки. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 1999. – Т.11. – 336 с. 8. Стоколос Н. Г. Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918–1939 рр.) щодо православної церкви й українців / Н. Г. Стоколос // УІЖ. – 2005. – № 5. – С. 59–80. 9. Kotowski A. Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej w latach 1919– 1939 / A. Kotowski. – Toruń, 2002. 10. Papierzyństa-Nurek M. Sprawa ukraińska w Drudiej Rzeczypospolitej. 1922–1926. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1979. – 390 s. 11. Rusnicki S. Dziatalnoćś polityczna polskich konserwatystów. 1918–1926. – Wrocław; Warzszawa: Kraków; Grańsk; Łodź: ZN im. Orsolińskich, 1981. – 286 s. 12. Stawecki P. Wojsko Marszełka Józefa Piłsudskiego. 12. Vol. 1926 – 12. Vol. 1935. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004. – 306 s. 13. Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polaków. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. 14. Tomaszewski J. Rzeczpospolita wielu narodów / J. Тomaszewski. – Warszawa : Czytelnik, 1985. 15. Browarek T., Chałupczak H. Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995 / T. Browarek, H. Chałupczak. – Lublin, 1998. – 328 s.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 503–507