ВІДОБРАЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ НОРМ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Вікторія Пастернак
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF153.26 KB
Abstract: 
Висвітлено значення релігійних та правових норм у соціонормативному регулюванні суспільних відносин. Обґрунтовано особливості розвитку сучасної правової системи у контексті практичної значущості її християнських норм. Досліджено вплив біблійних норм на формування вітчизняних приватно-правових норм та проаналізовано їхню роль у формуванні громадянського суспільства та правової держави.
References: 

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – С. 286.
Конституція України: науково-практичний коментар / ред. кол. : В. Я. Тацій (гол. ред. кол.), О. В. Петришин (відп. секр.), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – С. 96–97.
Мазаев В. Д. Право собственности в Пятикнижии: философско-нравственные ориентиры / В. Д. Мазаев // Философия права Пятикнижия : сб. ст. / под ред. А. А. Гусейнова и Е. Б. Рашковского ; сост. П. Д. Барейнбойн. – М. : ЛУМ, 2012. – С. 271–272.
Папаян Р. А. Христианские корни современного права / Р. А. Папаян. – М. : Норма, 2002. – С. 90–91.
Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів : Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1995 р. № 26/95-ВР // Голос України. – 1995. – 14 лют.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 331–336