СТАН АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Леонід Остапенко
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF170.62 KB
Abstract: 
Проаналізовано причини, передумови та періоди становлення інституту охорони праці в Україні. Також описано способи захисту від правопорушень у цій сфері. Досліджено шляхи запобігання адміністративним правопорушенням у сфері охорони праці суб’єктами, які перешкоджають їх вчиненню, а також притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
References: 

Прозоровский Д. Старинное описание солеваренного снаряда // Известия императорского археологического общества. – Т. 6. – СПб., 1868.
Полное собрание законов Российской империи (П.СЗ). – 1838. – Т. ХІ. – С. 24, 482–504.
Жидков О. А. История государства и права древнего Востока / О. А. Жидков. – М. : Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы, 1963. – 88 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник / За заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-е вид. перероб. і доповн. – К. : Юридична думка, 2012. – 1020 с.
Полное собрание законов Российской империи, документ 48/96.
Єлістратов А. І. Лекція чотирнадцята. Народна освіта. Адмініст¬ративне право : Лекції / ред. та упоряд. В. В. Гунько, С. В. Діденко. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2007. – 268 с.
Пресс А. А. К вопросу о защите жизни и здоровья робочих // Промышленность и здоровье. – 1903. – № 6.
Обушенко О. М. Проблеми охорони праці в умовах ринкової економіки: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – К. : Нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – 33 с.
Краткий словарь по философии / Под общ.ред. И. В. Блауберга, И. К. Пантина. – 3-е изд. доработ. и доп. – М. : Политиздат, 1979. – 413 с.
Конституція України : К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 с.
Конституція України : Офіц. текст : коментар законодавства про права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / Авт.-уклад. М. І. Хавронюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид-во А.С.К., 2003. – 384 с.
Буряк В. Я. Правові засади захисту трудових прав працівників: Навчальний посібник / В. Я. Буряк. – К. : Істина, 2013. – 186 с.
Карлицький С. М. Трудове право України : навч. посіб. / С. М. Карлицький. – 2-ге вид., перероб. – К. : Прецедент, 2006. – 210 с.
Про охорону праці : Закон України (У ред. Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-IV [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 рр. (Затверджена Законом України від 4 квітня 2013 р. № 178 VII ) // Голос України. – 2013. – № 82-83. – 27 квітня.
Міжнародний стандарт ISO 2600 : 2010 (Draft) Cinidanceon Social Responsibility.
Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23 грудня 2010 р. // Відом. Верх. Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.
Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки, укладена 9 листопада 2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 220. – 20 листопада.
Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.
Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці від 16 березня 1994 р. № 19 // Законодавство України про охорону праці : збірник нормативних документів. – К., 1995. – Т2. – С. 57.
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці” від 8 червня 2004 р. № 151 // Офіц. вісник України. – № 27. – Ч. 2. – Ст. 1827.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 77–83