СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ

Ігор Зубач
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF166.15 KB
Abstract: 
Досліджено теоретичні та правові засади існування феномену тероризму. Досліджуване явище аналізується через етимологічну, смислову, політологічну, філософську, кримінально-правову та теоретично-правову призми. Представлено власне бачення автора змісту та ознак сучасного вітчізняного тероризму.
References: 

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості / В. П. Ємельянов. – Х., 1997. – 160 с.
Канцір В. С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір : монографія / В. С. Канцір. – 2011. – 554 с.
Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні. автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. / В. Н. Кубальський; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, К., 2007 – 20 с.
Гуцало М. Г. Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / М. Г. Гуцало; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – 178 с.
Половко О. О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві: автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02. / О. О. Половко; Київський національний університет імені Т. Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1970–1980. – Т. 10. – С. 94. – Режим доступу. – [Електронний ресурс]: http://ukrlit.org/slovnyk/%D1%82%D0%B5%D1%80% D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата обращения: 07.04.2015).
Толковый словарь С. И. Ожегова: он-лайн. – Режим доступу. – [Електронний ресурс]: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31699 (дата обращения: 07.04.2015).
Шестаков В. Террор – мировая война / В. Шестаков – М., 2003. – 320 c.
Новый словарь иностранных слов / гл. ред. В. В. Адамчик. – М., 2007. – 1152 с.
Магомедов М. Д. Современное развитие понятия терроризма / М. Д. Магомедов / Теория и практика общественного развития // 2005. – № 1. – С. 38–42.
Бернгард А. Стратегия терроризма / А. Бернгард. – Варшава, 1978. – 323 с.
Кожушко Е. П. Современный терроризм: анализ основных направлений / Е. П. Кожушко. – Минск, 2000. – 448 с.
Тероризм: теоретико-правові проблеми : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. проф. В. К. Грищука. – Львів, 2010. – 375 с.
Завіруха Г. В. Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. … канд. філос. наук 09.00.03. / Г. В. Завіруха; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 21 с.
Гуцало М. Проблеми політологічної інтерпретації поняття “тероризм” / М. Гуцало / Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили // Політичні науки. – Вип. 66. – Т. 79. – Миколаїв, 2008. – С. 173–177.
Кокорин С. А. Природа и понятие терроризма как социального явления / С. А. Кокорин / Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 149–150. – Режим доступу. – [Електронний ресурс]: http://cyberleninka.ru/article/n/10-2-priroda-i-ponyatie-terrorizma-kak-... (дата обращения: 08.04.2015).
Петрищев В. Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию: монография / В. Е. Петрищев. – М., 2013. – 462 с.
Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. / В. Н. Кубальський, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – 199 с.
Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. / М. В. Семикін, ХНУВС. – Харків, 2004. – 167 с.
Гапон А. А. Некоторые проблемы определения понятия “терроризм” / А. А. Гапон / Вестник ЮУрГУ // Серия: Право. – 2006. – № 13 (68). – С. 45–46.
Закон України “Про боротьбу з тероризмом” Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 25. – Ст. 180. – Режим доступу. – [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15.
Кириченко А. А. К вопросу о понятии терроризма / А. А. Кириченко / Вестник Томск. гос. ун-та. – 2010. – № 332. – С. 103–106.
Драний В. В. Фінансування тероризму та відмивання коштів / В. В. Драний /. Юридичний вісник. – 2011. – № 4(21). – С. 81–83.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 232–238