ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА З ПОЗИЦІЇ ФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Roman Shay
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF150.74 KB
Abstract: 
Вирішується проблема типологізації держав з метою систематичного упорядкування останніх як одна з ключових проблем як теорії держави і права, так і усього державознавства.
References: 

Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник / С. А. Комаров. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 512 с. – (Учебник для вузов).
Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права / Л. П. Рожкова ; под ред. М. И. Байтина. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1984. – 116 с.
Комаров С. А. Общая теория государства и права : курс лекций / С. А. Комаров. – М. : Манускрипт, 1996. – 316 с.
Хабибулин А. Г. Теоретико-методологические проблемы типологии государства : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : спец. 12.00.01 : теория и история права и государства; история правовых учений / Алик Галимзянович Хабибулин ; С.-Петерб. акад. МВД России. – СПб., 1997. – 49 с.
Котюк О. В. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / В. О. Котюк. – К. : Атіка, 2005. – 592 с.
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : пер. з рос. / О. Ф. Скакун ; Нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид. – Х. : Консум, 2005. – 655 с.
Ткаченко В. Принцип законності як класифікаційний критерій типології держав / В. Ткаченко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій та ін. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 1232 с.
Аристотель. Политика. Афинская полития / Аристотель. – М. : Мысль, 1997. – 460 с. – (Из классического наследия).
Еллинек Г. Общее учение о государстве / Георг Еллинек. – Изд. 2, испр. и доп. по второму нем. изд. С. И. Гессеном. – СПб. : Н. К. Мартынов, 1908. – XXIV, 599 с. – (Право современного государства ; т. 1).
Тойнби А. Дж. Постижение истории : сборник : пер. с англ. / А. Дж. Тойнби ; сост. А. П. Огурцов. – М. : Прогресс, 1991. – 731 с.
Лейст О. Э. Гражданское общество и современное государство / О. Э. Лейст, И. Ф. Мачин // Вест. Москов. ун-та. – 1995. – № 4. – С. 28–36.
Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 728 с.
Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах / Цицерон. – М. : Наука, 1966. – 224 с. – (Литературные памятники).
Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли. – М. : Эксмо ; Xарьков : Фолио, 1998. – 655 с. – (Антология мысли).
Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Жан-Жак Руссо. – М. : Наука, 1969. – 710 с. – (Литературные памятники).

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 175–180