ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Христина Марич
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF165.56 KB
Abstract: 
Досліджено специфіку аграрно-правового договору та проаналізовано види договорів в агропромисловому комплексі України.
References: 

Аграрне право України : підруч. / під ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. – Х. : Право, 2003. – 240 с.
Аграрне право України : підруч. / під ред. В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.
Гражданское право : учеб. / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – СПб., 1996. – 506 с.
Луць В. В. Контракти у підприємницький діяльності / В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 120 с.
Поліводський О. А. Організація договірних зобов’язань в АПК / О. А. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85 – 88.
Статівка А. М. Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.06 “Земельне право; агарне право; екологічне право; природоресурсне право” / А. М. Статівка. – Х. : Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 1998. – 32 с.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 40 – 44. – Ст. 356.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 324–330