ПІДСТАВИ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Ірина Голенко
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF156.6 KB
Abstract: 
Досліджено правові питання виникнення відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом. На основі аналізу судової практики та цивілістики закцентовано увагу на проблемніших аспектах цієї галузі та зроблено відповідні пропозиції щодо удосконалення законодавства, спрямованого на регулювання відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
References: 

Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання / І. Безклубий // Право України. – 2004. – № 4. – С. 57 – 60.
Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України / І. Безлюдько // Право України. – 2005. – № 9. – С. 46 – 50.
Витрянкий В. В. Понятие и виды договора перевозки. Система договоров перевозки // Хозяйство и право. – 2001. – № 1. – С. 60 – 75.
Гражданский кодекс Российской Федерации. – Часть первая от 21.10.94 г. № 51-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу к сайту: http://elib.org.ua/russianlaw/ua_show_archives.php?subaction=showfull&id....
Исаков Б. В. Юридические факты в российском праве: учеб. пособ. – М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 1998. – 48 с.
Печений О. Деякі проблем застосування аналогії в цивільному праві // Вісник Академії правових наук України. – № 2 (49). – С. 108 – 119.
Рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 22.08.2011 р. Справа № 2/2506/2870/11. – Офіційний портал судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/17952314.
Рішення Червоноградського міського суду Львівської області від 18 квітня 2011 року // Офіційний сайт єдиного державного реєстру судових рішень. – [Електронний ресур]. – Режим доступу до документу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15202481.
Кутателадзе О. Д. Підстави виникнення зобов’язань за римським приватним правом і сучасним цивільним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук за спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, Одеська національна юридична академія / О. Д. Кутателадзе. – Одеса, 2006. – 20 с.
Матвєєва А. Ринок транспортних послуг: поняття, учасники та об’єкти / А. Матвєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 135 – 143.
Машуков Р. О. Право власності садівницького товариства та його членів : монограф. / Р. О. Машуков. – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2011. – 280 с.
Міщенко А. В. Історичне місце і функції перевезень у структурі економіки України / А. В. Міщенко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 84. – С. 19 – 25.
Санникова Л. В. Об объекте обязательственного правоотношения / Л. В. Санникова // Государство и право. – 2004. – № 10. – С. 57 – 64.
Царев В. Прогалини в праві – неминучі / В. Печений // Український юрист. – 2005. – № 5 (29). – С. 35.
Цивільне право України: Академічний курс: підруч.: у 2-т. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – 2-ге вид., доп і перероб. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – Т. 1: Загальна частина. – 696 с.
Цивільний кодекс України: Коментар. – 2-ге вид. із змінами: станом на 15 січня 2004 р. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 856 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 313–318