ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІХ

Світлана Якимова
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF171.13 KB
Abstract: 
Наведено порівняльну кримінологічну характеристику злочинів неповнолітніх та злочинів дорослих. Визначено сучасні тенденції злочинності неповнолітніх в Україні. Акцентується на особливостях, що визначають специфіку злочинів, які вчинюють неповнолітні особи. До особливостей кримінологічної характеристики злочинів неповнолітніх автор, зокрема, зараховує підвищену латентність, географію, груповий характер злочинної діяльності, залежність рівня злочинності від сезонних коливань, типовість та усіченість видової структури злочинів, порівняно більшу питому вагу злочинів, учинених у стані сп’яніння тощо. Наявність характерних особливостей злочинів неповнолітніх ретельно пояснюється. Узагальнено, що знання особливостей кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх сприяє розробленню диференційованих заходів запобігання правопорушенням цією категорією осіб.
References: 

Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2002. – 808 c.
Тайбаков А. А. Проблемы предупреждения и профилактики корыстной преступности: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2000. – 51 с.
Лукьянчиков Е. Д. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних: учебное пособие / Е. Д. Лукьянчиков, Д. П. Письменный. – К.: НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1987. – 67 с.
Криминология и профилактика преступлений: учебник / под ред. А. И. Алексеева. – М.: МВШМ, 1989. – 431 с.
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1995. – 512 с.
Якимова С. В. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / С. В. Якимова, Н.Є. Маковецька, О. М. Омельчук. – Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права, 2014. – 442 с.
Астафєв В. Д. Уголовная политика в области борьбы с преступностью несовершеннолетних / В. Д. Астафєв // Вісник Луганської академії. – 2002. – Спец випуск. Ч.1. – С. 173–176.
Кальман О. Г. Стан і головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / О. Г. Кальман. – Харків: Гімназія, 2003. – 352 с.
Стеблинська О. С. Деякі негативні соціальні аспекти пияцтва і наркотизму та їх криміногенні властивості в структурі злочинності неповнолітніх / О. С. Стеблинська // Визначальні тенденції ґенезу державності і права: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції “Треті Прибузькі юридичні читання”. – Миколаїв: Іліон, 2007 р. – С. 482–484.
Стеблинська О. С. Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння: : автореф. дис. … канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. С. Стеблинська; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 18 с.
Ханипова Р. Деликвентность современные подростковые общества и насильственные практики / Р. Ханипова // Социологические исследования. – 2007. – № 12. – С. 95–103.
Булатов Р. М. “Казанские моталки”: особенности их асоциальной субкультуры / Р. М. Булатов // Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – М.: Юридическая литература, 1990 . – С. 132–168.
Корсак К. “Альфа-злочини”. Чи можна їх зарадити? / К. Корсак // Науковий світ. – 2006. – № 9. – С. 6–8.
Алауханов Есберген. Криминология: учебник / Есберген Алауханов. – Алматы: Академия МВД Республики Казахстан, 2008. – 324 с.
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. – 554 с.
Закалюк А. П. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки // Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. / Закалюк А. П. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 424 с.
Александров Ю. В. Кримінологія: курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К.: МАУП, 2002. – 325 с.
Бабенко А. М. Географія злочинності неповнолітніх: що очікує Україну через 10 років? / А. М. Бабенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 1–3. – С. 296–300.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 292–299