МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

Ярина Волоско
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF170.34 KB
Abstract: 
Досліджено поняття та зміст трудової міграції, її сутнісні ознаки. Розкриваються чинники, що сприяють формуванню сучасних трудових міграційних потоків. З’ясову­ється вплив трудової міграції на стан національних економік, а також зосереджується увага на проблемних питаннях трудової міграції для України.
References: 

Глущенко Г. И. Миграция и развитие / Г. И. Глущенко, В. А. Пономарев. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2009. – 454 с.
Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика: енциклопедія / упоряд. Ю. І. Римаренко; за ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.
Ивахнюк И. В. Международная трудовая миграция / И. В. Ивахнюк. – М., 2005. – С. 14.
Петрова Т. Державна політика в сфері зайнятості населення: досягнення і проблеми / Т. Петрова // Зайнятість та ринок праці. – 2004. – Вип. 19. – С. 59–68.
Дані взято з Інтернет-сайту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://economics.unian.ua/soc/1057155-riven-bezrobittya-v-ukrajini-u-lyu....
Топчієв А. Г. Основи суспільної географії: навчальний посібник / А. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.
Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 21. – Ст. 290.
Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 р. № 2028. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/2028-99-п].
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 20.05.2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246581344].

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 21–26