НАУКОЗНАВЧІ КОНЦЕПТИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ірина Жаровська
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF145.88 KB
Abstract: 
Розглядаються наукові підходи, школи та окремі погляди науковців щодо державно-владних явищ. Особливу увагу акцентовано на аналізі теоретико-правових доробків у сфері державної влади. Вказується на недостатність наукового аналізу вказаної сфери у світлі правової галузі знань.
References: 

Висоцький О. Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика : монографія / О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Пороги, 2010. – 318 с.
Тихомиров О. Д. Проблеми визначення філософських та теоретичних засад сучасних порівняльно-правових досліджень / О. Д. Тихомиров // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр. / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка, І. С. Гриценка ; упоряд. О. В. Кресін, І. М. Ситар. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 620 с.
Селіванов А. О. Верховенство права в конституційному правосудді: аналіз конституційної юрисдикції / А. О. Селіванов. – К. ; Х. : Акад. прав. наук України, 2006. – 136 с.
Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці / В. Б. Ковальчук. – К. : Логос, 2011. – 392 с.
Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління : монографія / І. В. Процюк. – X. : Право, 2012. – 584 с.
Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України : монографія / [Ю. Г. Барабаш ... [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша ; Нац. ун-т “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”, Наук.-дослід. ін-т правознавства. – Х. : Право, 2013. – 269 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 81–85