Полімери як природні нанокомпозити. 2. Порівняльний аналіз механізму зміцнення

Musa Bashorov, Georgiy Kozlov, Gennady Zaikov and Abdulakh Mikitaev
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht03.03.183
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf109.57 KB
Abstract: 
Показана повна подібність у підсиленні властивостей для нанокомпозиту епоксидний полімер/Na+-монтморилоніт і поліарилату, який вважається природним нанокомпозитом. Опис поліарилатної будови поданий в межах каркасу кластерної моделі полімерів аморфної структури. Встановлено, що ступінь міжфазної адгезії значно впливає на підсилення властивостей вказаних матеріалів.
References: 

[1] Ivanchev S., Ozerin A.: Vysokomol. Soed. B, 2006, 48, 1531.
[2] Malamatov A., Kozlov G. and Mikitaev M.: Mekhanismy uprochneniya polimernych nanokompozitov. Izd-vo RKhTU Mendeleeva, Moskwa 2006.
[3] Kozlov G. and Zaikov G.: Structure of the polymer amorphous state. Brill Academic Publishers, Utrecht-Boston 2004.
[4] Kozlov G., Beloshenko V. and Shogenov V.: Fiziko-Khim. Mekhanika Materialov, 1999, 35, 105.
[5] Chen J.-S., Poliks M., Ober C. et al.: Polymer, 2002, 43, 4895.
[6] Tugov I. and Shaulov A.: Vysokomol. Soed. B, 1990, 32, 527.
[7] Beloshenko V., Kozlov G. and Lipatov Yu.: Fizika Tverdogo Tela, 1994, 36, 2903.
[8] Startsev O., Abeliov Ya., Kirillov V. and Voronkov M.: Doklady Akad. Nauk SSSR, 1987, 293, 1419.
[9] Belousov V., Kotsev B. and Mikitaev A.: Doklady Akad. Nauk SSSR, 1985, 280, 1140.
[10] Kozlov G. and Aloev V.: Teoriya perkolyatsii v fiziko-khimii polimerov. Polygraphservis i T, 2005.
[11] Kalinchev E. and Sakovtseva M.: Svoistva i pererabotka termoplastov. Khimiya, Leningrad 1983.
[12] DiBenedetto A. and Trachte K.: J. Appl. Polymer Sci., 1970, 14, 2249.