Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Вимоги до публікацій

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1.Наукові роботи, надіслані до редакції, повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших друкованих чи електронних виданнях.
2.Редакція приймає до друку лише роботи, які мають такі необхідні елементи:
• постановка проблеми;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
3.Робота повинна бути написана українською чи російською мовою.
4.Обсяг роботи у межах від 3 до 12 сторінок, включаючи список літератури.
5.Сторінки у роботі не нумеруються.
6.Робота повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал 1,5; абз. відступ (абзац) – 10 мм; усі поля – 20 мм.
7.У роботі не повинно бути переносу слів та макросів.
8.Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел під назвою «Література» і відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Посилання на джерела оформляються по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок у відповідному джерелі. Наприклад, [2, с. 24] або [1, с. 13; 8, с. 23].
Опубліковані матеріали виражають позицію автора, яка може не збігатися з думкою редакції журналу.
Автори наукових робіт несуть відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES) ТРАНСЛІТЕРОВАНОГО У РОМАНСЬКОМУ АЛФАВІТІ (ЛАТИНИЦЯ)
Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована при оцінці наукової діяльності її авторів, отже, (по ланцюжку) – організація, регіон, країна. За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З чого виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі, необхідно в опис статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх трьома, чотирма і т. п. Заголовки статей в цьому випадку дають додаткову інформацію про їх зміст і, хоча в аналітичній системі вони не використовуються, Scopus рекомендує включати їх в описи посилань.
Для україномовних і російськомовних статей, які використовують з журналів, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в References:
– ПІБ авторів (транслітерація);
– назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];
– назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];
– вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).
Список літератури (References) для Scopus та інших зарубіжних баз даних (БД) подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до україномовної частини, незалежно від того є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який готується в романському алфавіті.
Опис статті з журналів:
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Tekhniko- ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo - Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57 [in Ukrainian].
Небажане таке подання посилань (заголовок статті лише транслітерується, без перекладу):
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta.
Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57.
Безоплатні програми для складання бібліографії наявні в Інтернеті. Досить зробити в google пошук зі словами «Create citation», і ви отримаєте кілька безоплатних програм, що дають змогу автоматично створювати посилання за пропонованими стандартами. Причому описи можна створювати для різних видів публікацій (книга, стаття з журналу, інтернет-ресурс і т.п.). Нижче наведено кілька посилань на такі сайти: http://www.easybib.com; http://www.bibme.org; http://www.sourceaid.com
Технологія підготовки посилань з використанням системи автоматичної транслітерації і перекладача
На сайті http://litopys.org.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.ru транслітерація російського тексту.
Програми дуже прості, їх легко використовувати як для готових посилань, так і для транслітерації різних частин описів.
Наведемо зразок короткої схеми процесу перетворення посилання:
1. Входимо на сайт http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
2. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії українською мовою і натискуємо кнопку «перекодувати».
Приклад автоматичної транслітерації в програмі на сайті:
Вихідний текст: Загробська А.Ф. Міграція, відтворення і рівень освіти населення. – К.: Наук. думка, 1983. – 182 с.
Транслітерованний текст: Zahrobs’ka A.F. Mihratsiia, vidtvorennia i riven’ osvity naselennia. – K.: Nauk. Dumka, 1983. – 182 s.
3. Копіюємо текст, що транслітерується у References –список, який готується.
4. Перекладаємо всі описи джерела, окрім авторів (назва книги, статті, постанови і так далі) англійською мовою, переносимо його до списку, який готується (за транслітерованою назвою).
5. Об’єднуємо описи в трансліті і перекладене та оформляємо відповідно до прийнятих правил. При цьому необхідно розкрити місце видання (Kyiv) і виправити позначення сторінок англійською мовою (замість 182 s. пишемо 182 р.) Курсивом виділяємо назву джерела, додаємо в кінці речення [in Ukrainian] і посилання готове:
Zahrobs’ka A.F. Mihratsiia, vidtvorennia i riven’ osvity naselennia [Migration, reproduction and level of education of population]. Kyiv: Nauk. Dumka, 1983, 182 p. [in Ukrainian]
Або беремо, наприклад, посилання:
Кочукова Е.В., Павлова О.В., Рафтопуло Ю.Б. Система экспертных оценок в информационном обеспечении учёных // Информационное обеспечение науки. Новые технологии: Cб. науч. тр. / Калёнов Н.Е. (ред.). – М.: Научный Мир, 2009. – 342 c. – С. 190–199.
Вставляємо в програму, додаємо в кінці речення [in Russian], отримуємо: Kochukova E.V. Pavlova O.V. Raftopulo Iu.B. Sistema ekspertnykh otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh // Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr., M.: Nauchnyi Mir, 2009, S.190-199 [in Russian].
У References абсолютно недопустимо використовувати український ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В жодному із зарубіжних стандартів на бібліографічних описах не використовуються розділові знаки, вживані в українському ДСТУ («//» і «–»). Назва джерела і вихідні дані відділяються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, курсивом (italics), крапкою або комою.
Змінюємо посилання, що транслітерується:
1. Прибираємо спеціальні роздільники між полями та лапки («//», «–», «’’,,»).
2. В квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті і назву джерела англійською мовою.
3. Пишемо англійською мовою повне місце видання і позначення сторінок (видавництво залишаємо транслітерованим). Додаємо в кінець речення [in Russian].
Отримуємо кінцевий результат:
Kochukova E.V. Pavlova O.V. Raftopulo Iu.B. Sistema ekspertnykh otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The peer review system in the information providingof scientists] Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr., [Information Support of Science. New Technologies: Collected papers]. Moscow: Nauchnyi Mir, 2009, pp.190-199 [in Russian].
Бібліографічний опис за стандартом АРА:
Книга
Last Name, F. (Year Published). Book Title. Publisher City: Publisher Name. Brown, D. (2004). The DaVinci code. New York: Scholastic [in English].
Журнал
Last Name, F. (Year Published). Article Title. Journal name, Volume number, Page Numbers. Smith, J. (2009). Studies in pop rocks and Coke. Weird Science, 12, 78-93 [in English].
Сайт
Last Name, First. «Page Title.» Website Title. Retrieved Date Accessed, from Web Address
Smith, J. (2009, January 21). Obama inaugurated as President. CNN.com. Retrieved February 1, 2009, from http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html [in English].
Допомогти в зберіганні і оформленні посилань можуть програми – бібліографічні менеджери. У більшості випадків з їхньою допомогою Ви зможете швидко і грамотно скласти бібліографічний опис для публікації в будь-якому зарубіжному виданні відповідно до їх вимог. До таких сервісів належать сайти http://www.bibme.org , http://www.zotero.org , http://www.mendeley.com www.citethisforme.com та ін.