Тематичні напрямки роботи конференції

Напрямки включають, але не обмежуються нижче наведеними

▪ Організація та моніторинг якості навчального процесу і підготовки фахівців

▪ Особливості і проблеми підготовки та перепідготовки фахівців

▪ Модернізація системи управління ВНЗ та забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації

▪ Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»

▪ Забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя (life-long learning)

▪ Ступенева система підготовки фахівців та проблеми інтеграції національних систем у світовий простір

▪ Міжнародна система акредитації вищих навчальних закладів: досвід та проблеми

▪ Розроблення, впровадження та поліпшення систем управління (відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001 тощо): теорія, практика, проблеми

▪ Інструменти прозорості Європейського простору вищої освіти у забезпеченні її якості

▪ Інформатизація та комп’ютеризація управління якістю в освіті та промисловості

▪ Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті та промисловості

▪ Сучасні підходи в оцінюванні й забезпеченні якості продукції, послуг та персоналу

▪ Проблеми вдосконалення національної системи технічного регулювання

▪ Стандартизація, оцінювання відповідності та акредитація в освіті й промисловості

▪ Метрологія та метрологічне забезпечення в промисловості

▪ Теплові та теплофізичні вимірювання

▪ Безпека продукції (процесів, послуг) для життя, здоров’я та майна громадян, охорона довкілля та безпека народногосподарських об’єктів

▪ Поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігальних технологій та інші напрямки в галузі освіти і промисловості.

За поданими матеріалами будуть сформовані робочі секції конференції.