Thermodynamic Properties of 6-Methyl-2-oxo-4-aryl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid Esters

Olena Klachko1, Vasyl Matiychuk2, Iryna Sobechko1, Valentyn Serheyev1, Nadiya Tishchenko3
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine 2 Ivan Franko National University of Lviv, 8, Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine 3 Frantsevich Institute for Problems of Materials Science NASU, 3, Krzhizhanovsky St., 03142 Kyiv, Ukraine vsergeev@lp.edu.ua
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht14.03.277
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf268.29 KB
Abstract: 
Combustion energies of esters (ethyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate; ethyl 6-methyl-4-(4-methylphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate; ethyl 4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate and ethyl 4-(6-methoxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate) were experimentally obtained using a bomb calorimetry. According to the experimental data, the enthalpies of combustion and the enthalpies of formation in a solid state were calculated. Derivative analysis was used to investigate the compounds within the temperature range of 483.0–577.5 K. The enthalpies of fusion, vaporization and sublimation were calculated using the results of the differential thermal analysis. According to the obtained data, the enthalpies of formation of the investigated compounds in the gaseous state were calculated. The possibility of using the Benson additive scheme to calculate the enthalpy of formation is demonstrated.
References: 

[1] Barrow J., Nantermet P., Selnick H. et al.: J. Med. Chem., 2000. 43, 2703. https://doi.org/10.1021/jm990612y
[2] Mayer T., Kapoor T., Haggarty S. et al.: Science, 1999, 286, 971. https://doi.org/10.1126/science.286.5441.971
[3] Patil A., Kumar N., Kokke W. et al.: J. Org. Chem., 1995, 60, 1182. https://doi.org/10.1021/jo00110a021
[4] Kovtunenko V.: Likarski Zasoby z Dieiu na Centralny Nervovu Systemy. Perun, Kyiv 1997.
[5] Mashkovskyi M.: Lekarstvennye Sredstva. Novaya volna, Moskva 2012.
[6] Sandhu S., Sandhu J.: ARKIVOC, 2012, 2012, 66. https://doi.org/10.3998/ark.5550190.0013.103
[7] Sergeev V.: Russ. J. Phys. Chem. A, 2016, 90, 575. https://doi.org/10.1134/S0036024416030274
[8] Sergeev V., Van-Chin-Syan Yu.: Russ. J. Phys. Chem. A, 2015, 89, 406. https://doi.org/10.1134/S0036024415030279
[9] Sergeev V.., Van-Chin-Syan Yu.: Russ. J. Phys. Chem. A, 2012, 85, 689. https://doi.org/10.1134/S1070427212040283
[10] Sergeev V., Dibrivnyi V., Van-Chin-Syan Yu.: Russ. J. Appl. Chem., 2011, 84, 898. https://doi.org/10.1134/S1070427211050284
[11] Gangwar N., Kasana VK.: Med. Chem. Res., 2012, 21, 4506. https://doi.org/10.1007/s00044-012-9987-z
[12] Dibrivny V., Van-Chin-Syan Yu., Melnyk G.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 1.
[13] Sobechko I., Dibrivnyi V., Horak, Y. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 397. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.397
[14] Dibrivny V.: Doct. thesis, Lviv Polytechnic, Lviv 2008.
[15] CODATA Task Group: J. Chem. Thermodynamics, 1978, 10, 903. https://doi.org/10.1016/0021-9614(78)90050-2
[16] Sobechko I.: Chem. Chem. Yechnol., 2016, 10, 27. https://doi.org/10.23939/chcht10.01.027
[17] Sobechko I., Van-Chin-Syan Yu., Kochubei V. et al.: Russ. J. Phys. Chem. A., 2014, 88, 2046. https://doi.org/10.7868/S0044453714120322
[18] Van-Chin Syan Yu., Kochubei V., Sergeev V. et al.: Zh. Phys. Khimii, 1996, 70, 1932.
[19] Benson S.: Thermokhimichaskaya Kinetika. Mir, Moskva 1971.