Metacrylonitrile Obtaining by isobutylene, tert- and isobutyl alcohols oxidative amonolysis

Vyacheslav Zhyznevskiy and Volodymyr Gumenetskiy
Affiliation: 
Lviv Polytechnic National University 12 Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht03.01.019
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf285.7 KB
Abstract: 
Metacrylonitrile obtained by oxidative amonolysis over different oxidative catalysts has been investigated. Instead of isobutylene an alternative raw material has been investigated for the metacrylonitrile synthesis.
References: 

[1] Lebedev N.: Khimiya I technologiya osnovnogo organicheskogo I neftekhimicheskogo sinteza. Khimiya, Moskwa 1988.
[2] Zhyznevskiy V.: D.Sc. thesis, Lviv 1982.
[3] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Bagan L. and Majkova S.: J. Phys. Khimii, 2001, 75, 1782.
[4] Gyznevskiy V., Fedevych E. and Tolopko D.: J. Prykl. Khimii, 1971, 4, 846.
[5] Dvonchova E.: PhD thesis, Lviv 1988.
[6] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Bagan L. and Majkova S.: Praci Nauk. Tovarystva Shevchenka, 2003, X, 103.
[7] Boreskov G.: Kinetika i kataliz, 1970, 1, 5.
[8] Ai M.: J. Catalysis, 1978, 1, 16.
[9] Burrington I., Kartisek C. and Grasselli R.: J. Catal., 1980, 1, 235.
[10] Ghenassia E. and Germain I.: Bull. Soc. Chem. France, 1975, 3-4, 731.
[11] Nikolskiy B. (Ed.): Spravochnik khimika, 1971, 2.
[12] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Khlibishyn Yu. and Moshkovska I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2004, 6, 27.