Factors Influencing Acid Formation Efficiency in Nitric Acid Technology

Michailo Vorozhbiyan1, Mykola Moroz1, Svitlana Neshko1
Affiliation: 
1 State University of Railway Transport 7, Feuerbach Sq., 61050 Kharkiv, Ukraine morozfrostn@gmail.com
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht12.01.074
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf117.9 KB
Abstract: 
The article deals with the results of the experiments and studies of nitric acid units in industry and establishes the patterns in NO oxidation under dynamic conditions in a gas phase and on the surface of phase separation considering also packing options.
References: 

[1] Shapka O., Vorozhbyian M., Kostyrkin O.: UkrDAZT. Zbirn. nauk. prats, 2003, 56, 142.

[2] Romankov P., Frolov V., Flisyuk O.: Massoobmennyie Protsessy Khimicheskoi Tehnologii. Khimizdat, Sankt-Peterburg 2011.

[3] Sarilov M., Tyaguschev P.: Mezhdunar. Zhurn. Eksperimen. Obrazov., 2016, 6, 122.

[4] Kuzhevatov S., Kutsenko E., Gleyzer I., Senyavin V.: Pat. RU 2286839, Publ. Dec. 10, 2006.

[5] Zabolotskiy A.: Zhurn. Obschey Khimii, 1950, 26, 1392.

[6] Vorozhbiian M., Kostyrkin O., Kovalenko T.: UkrDAZT. Zbirn. nauk. prats, 2003, 56, 136.

[7] Vorozhbiyan M., Kobzev O., Markova N.: Vestnik NTU "Kharkov Politechnic Institute", 2001, 14, 277.

[8] Vorozhbiyan M., Moroz N., Garmash B. et al.: Vestnik NTU "Kharkov Politechnic Institute", 2010, 13, 52.