Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

SUBSTANTIAL APPROACH TO THE PROBLEM OF HUMAN FORMATION

T. Harasymiv, I. Matviychuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF148.68 KB
Abstract: 
On the basis of substantial approach analyzes the problem of formation of the person. The basic social and environmental determinants of human formation and thus proved the continuity of their relationships and the very convention division. Analyzed the relationship between the concepts of “social”, “society”, “culture”, done by analyzing a large amount of literature reasoned conclusions on theoretical controversies regarding scientific interpretations of the aforementioned concepts.
References: 

1. Harasymiv T. Z. Osobystist’ yak ob"yekt refleksiyi filosofs’koyi naukovoyi dumky [Osobystist’yakob"yektrefleksiyifilosofs’koyinaukovoyidumky] / T. Z. Harasymiv // Mytna sprava [Mytna sprava]. 2010. Vol.1. T. 2. pp. 82–87. 2.Malinovskii B. Nauchnaya teoriya kul’turi [Nauchnaya teoriya kul’turi] / Bronislav Malinovskii. Moscow, 1999. pp. 7. 3. Mankheim K. Izbrannoe: Sotsiologiya kul’tury [Izbrannoe:Sotsiologiyakul’tury] / Karl Mankheim. Moscow.: Universitetskaya kniga, Publ., 2000. 501 p. 4.Yonyn L. H. Sotsyolohyya kul’turы: uchebnoe posobye [Sotsyolohyya kul’tury: uchebnoe posobye] / Leonyd Hryhor’evych Yonyn; [Tekst]; Yn-t “Otkrыtoe obshchestvo”. Novosybyrsk; Moscow,: YNFRA M, 1998. 311 p. 5. Erasov B. S. Sotsyal’naya kul’turolohyya: posobye dlya studentov vыsshykh uchebnыkh zavedenyy [Sotsyal’naya kul’turolohyya: posobye dlya studentov vysshykhuchebnыkhzavedenyy] / Borys Serheevych Erasov. Moscow, 1997.591 p. 6. Dyurk·heym Э. O razdelenyy obshchestvennoho truda. Metod sotsyolohyy [Orazdelenyy obshchestvennoho truda Metod sotsyolohyy] / Эmyl’ Dyurk·heym. Moscow, 1991. pp. 75–84. 7.Berdyaev N. A. Tsarstvo dukha y tsarstvo Kesarya[TsarstvodukhaytsarstvoKesarya]. Moscow,1995. pp. 305–309. 8. Frank S. L. Real’nost’ y chelovek [Real’nost’ y chelovek] Moscow, 1997.pp. 395–431. 9. Veber M. Yzbrannыe proyzvedenyya [Yzbrannye proyzvedenyya] / Maks Veber.Moscow, 1990. pp. 511–521; Davydov Yu. N. Maks Veber y sovremennaya teoretycheskaya sotsyolohyya: aktual’nыe problemы veberovskoho sotsyolohycheskoho uchenyya [Maks Veber y sovremennaya teoretycheskaya sotsyolohyya: aktual’nye problemy veberovskoho sotsyolohycheskoho uchenyya] / Yu. N. Davыdov. Moscow, 1998. pp. 49–51. 10. Parsons T. Systema sovremennыkh obshchestv[Systema sovremennykh obshchestv]. Moscow, 1997. pp. 20–22. 11. Obshchestvennыe otnoshenyya (sotsyal’nofylosofskyy analyz). [Obshchestvennye otnoshenyya sotsyal’no-fylosofskyy analyz]. Kiev, 1991. pp. 7–53; Rutkevych M. N. Obshchestvo kak systema. Sotsyolohycheskye ocherky [Obshchestvo kak systema. Sotsyolohycheskye ocherky] / M. N. Rutkevych. SPb., 2001. pp. 8–16. 12. Kutyrev V. A. Sovremennoe sotsyal’noe poznanye: obshchenauchnыe metody y ykh vzaymodeystvye [Sovremennoe sotsyalnoe poznanye: obshchenauchnыemetodыyykhvzaymodeystvye]. Moscow, 1988. pp. 53–124. 13. Arendt X. Vita activa, yly O deyatel’noy zhyzny[Vita activa yly O deyatelnoy zhyzny]. SPb., 2000. pp. 54. 14. Myd M. Kul’tura y myr det·stva[Kulturaymyrdetstva ]. Moscow, 1988. pp. 214–225. 15. Kahan M. S. Fylosofskaya teoryya tsennosty [Fylosofskayateoryyatsennosty] SPb.: Petropolys, 1997. pp. 178. 16. Bыtye cheloveka v kul’ture: (opыt ontolohycheskoho podkhoda) [Bytye cheloveka v kul’ture:opyt ontolohycheskoho podkhoda)] / [E. K. Bыstrytskyy, V. P. Kozlovskyy, S. V. Proleev y dr.]; AN Ukrayny. Yn-t fylosofyy; otv. red. E. K. Bыstrytskyy. Kiev: Nauk. dumka, 1992. 173 p. 17. Plyusnyn Yu. M. Problema byosotsyal’noy эvolyutsyy: teoretyko-metodolohycheskyy analyz [Problema byosotsyal’noy evolyutsyy: teoretykometodolohycheskyy analyz] / Yuryy Mykhaylovych Plyusnyn. Novosybyrsk: Nauka. Syb. otd-nye., 1990. 240 p. 18. Panov E. N. Behstvo ot odynochestva. Yndyvydual’noe y kollektyvnoe v pryrode y v chelovecheskom obshchestve[ Behstvo ot odynochestva.Yndyvydualnoe ykollektyvnoevpryrode y v chelovecheskom obshchestve]. Moscow, 2001. 640 p.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 168–172