Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

SPECIFICITY OF CANONICAL LEGAL STATUS “NEW UNION” IN THE EASTERN REGION OF POLAND (1923–1937)

V. Chornopyska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF194.7 KB
Abstract: 
In the article the features canonical-legal status of the Catholic Church of the Byzantine- Slavic rite in the eastern provinces of Poland (1923–1937), Analyzes the main legal instruments, guidelines relating to the right-canonical status, the influence of the Orthodox and Catholic rites in formation Byzantine-Slavic rite.
References: 

1. Bystryts'ka E. Skhidna polityka Vatykanu v konteksti vidnosyn Svyatoho Prestolu z Rosiyeyu taSRSR (1878–1964 rr.) [EasternpolicyoftheVaticaninthecontextofrelationswiththeHolySeeandthe SovietUnion 18781964yearsMonograph]. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky Publ, 2009. 416 р. 2. Entsyklika Ecclesiam Dei (Tserkva Bozha) Papy Piya KhI z nahody tr'okhsotlitn'oyi richnytsi muchenytstva sv. Yosafata [EncyclicalEcclesiamDeiGod'sChurchPopePiusXIontheoccasionof
theannivrsaryofthemartyrdomofSt.triennial.Jehoshaphat].Availableat: http://catholicnews.org.ua/ enciklika-ecclesiam-dei-cerkva-bozha-papi-piya-hi-z-nagodi-trohsotlitnoyi-richnici-muchenictva (accessed 17.12.2015 р.). 3. Grudnickij I. Gde istinnaja cerkov? [Whereisthetruechurch?]. Brest: Brestskaja oblastnaja tipografija Publ, 1996. 144 p. 4. Rzemieniuk F. Kosciol katolicki obrzadku Bizantyjsko- Slowianskiego (Neounia) [KosciolkatolickiobrzadkuBizantyjsko-SlowianskiegoNeounia]. Lublin: Towarzystwo Naukowe katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Publ, 1999. 372 p. 5. Svirid A. Uniatskaya tserkov v Zapadnoi Belarusi (921–1939 gg.): monografіya [Uniatechurchin WesternBelarus9211939monograph]. Brest: BrGUPubl, 2012. 218 p. 6.Fedorov I. O. Uniatskaya politika Vatikana v Zapadnoi Belarusi v dovoennye godi (1919–1939) [Uniate VaticanpolicyintheWesternBelarusintheprewaryears19191939]. Grodno,1985. 227 p. 7. Pshezdets'kyy H. Stan unionistychnoyi pratsi v Pol'shchi (Referat na unioni stychnomu Konhresi na Velhradi 23.7.1927)
[StateunionistychnoyiworkinPolandforunionenisticCongresson23/07/1927velhradi]. Nyva.1927. pp. 321–
329. 8. Skakun R. “Nova uniya” u skhidnykh voyevodstvakh Pol'shchi (1923–1939 rr [ThenewunionintheeasternprovincesofPoland19231939years]. Ark. Scientific Journal of church history. Lviv, Missionary Publ, 2007. Vol. 5. pp. 204–247. 9. Lomacz B. Neounia w diecezji Siedleckiej [NeouniawdiecezjiSiedleckiej]. Chrzescijanski wschod a kultura polska, pod red. R. Luzego.Lublin: LD Publ,1989. pp.60–63. 10. Kupranets' O. Pravoslavna tserkva v mizhvoyenniy Pol'shchi (1918–1939) [TheOrthodoxChurchininterwarPoland1918 1939)]. Rym,1974. 235 p. 11. Bachyns'kyy A. Konkordat
zaklyuchnyy mizh Apostol's'koyu Stolytseyu a prezydentom Richy Pospolytoyi Pol's'koyi dnya 10 lyutoho 1925, ratyfikovanyy Pol's'kym Soymom i obov“yazuyuchyy z dnem 2 serpnya 1925 [FinalConcordatbetweentheApostolicandthePresidentofPolandPolishRichydteofFebruary101925andratifie dbythePolishSoimyobov'yazuyuchyydayofAugust21925]. L'viv: publishing of the printing union “Delo”,1925. 54 p. 12. Turonak Yu. Mіzhvaennaya unіya u Zakhodnyai Belarusі [TheinterwarunioninWesternBelarus]. Heritage,1992. Vol. 5. pp.73–78. 13. Nikolaev K. Vostochnyi obryad. Doroga Rima v Rossiyu (Rim – Pol'sha – Rossiya) [Eastern RiteTheroadtoRussiaRomeRomePolandRussia)]. Parizh: YVCA-PRESS Publ, 1950. 334 p. 14. Pacopka B. Jak wucyc nas wieryc i zyc swiataja Chrystowaja pausiudnaja Cerkwa? [JakwucycnaswierycizycswiatajaChrystowajapausiudnajaCerkwa?]. Wilna: Belaruskaja Drukarnia im. Fr. Skaryny w Wilni Publ,1932. 16 p. 15. Waczinskij B. Sw. Grzegorij i Sw. Zacharjush o filiokwe [Sw.GrzegorijiSw.Zacharjushofiliokwe]. Oriens. 1934. №3. pp. 73–75. 16. Pamietnik VI Pinskiej Konferencji Kaplanskiej w sprawie unii koscielnej 1–3 wrz 1937 r. [PamietnikVIPinskiej KonferencjiKaplanskiejwsprawieuniikoscielnej1–3wrz1937r.]. Pinsk: Drukarnia diecezjalna Wydawnictwa wydzialu obrzadku wschodniego Pinskiej kurji biskupskiej Publ, 1937. 146 p. 17. Woronecki J. Nasz stosunek do swietych Kosciola ruskiego [NaszstosunekdoswietychKosciolaruskiego]. Pamietnik VI Pinskiej Konferencji Kaplanskiej w sprawie unii koscielnej 1–3 wrz 1937 r. J. Woronecki. Pinsk : Drukarnia diecezjalna Publ,1937. pp.76–94. 19. Instruktsiya Svyatoyi Konhrehatsiyi dlya Skhidnoyi Tserkvy [InstructionoftheHolyCongregationforEasternChurches]. L'Archeparchial information. Lviv, 1938. April-May. pp. 70–75.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 307–316