RENAISSANCE STUDITE ORDER IN THE RELIGIOUS AND CULTURAL LIFE EASTERN GALICIA (1912–1939)

V. Chornopyska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF179.3 KB
Abstract: 
In the article is analysed the place and the role of igumen Clymentiy Sheptytsky and Studit monasteries in the social-cultural movement, in the formation of religious consciousness, in spread of Christian moral values, in self-assertion and consolidation of Greec-catholics in the east of Halychyna in the researched period.
References: 

1. Amman A. Univ [Unіv]. Edmonton, 1955. 36 p. 2. Haysyns’kyy A. Ispovidnyk sovisti [Confessor conscience]. Kievan antiquity.1992. Vol. 6. pp. 71–77. 3.Hlubish O. Zarvanytsya [Zarvanytsya]. Lviv: Pyramid, 2006. 80 p. 4. Hrytsyna K. Opikun ubohykh [Guardian poor]. Galician way. 27 August 1994. P. 3. 5. Dmytrukh S. Dukhovne formuvannya monakha studyta [Spiritual formation Studite monks]. Lviv Svichado, 1997. 61 p. 6. Dombchevs’ka I. Istoriya pershoho ukrayins’koho shpytalyu u L’vovi [History of Ukrainian first hospital in Lviv].Medical Journal. 1957. Vol. 2. pp. 18–20. 7. Iz zhyttya kruzhka “Leontivtsiv” [From the circle of life “Leontiyivtsiv”].Clear the way. Vol. 4. 1936. P. 4. 8. Kyrychuk L. Vysokoho chynu chernets’ z velykoyu biloyu borodoyu [High rank monk with a big white beard]. Purpose. May 10, 1995. pp.3–4. 9. Kyrychuk L. Kazymyr Sheptyts’kyy – malodoslidzhena zasluzhena postat’ v zhytti UKTs [Casimir Sheptytsky - unexplored honored figure in the life of the UGCC].Purpose. September 10, 1995. pp. 16–17. 10. Klymentiy, ihumen. Skyt sv. Andreya [Klimentіy, іgumen. Skit St. Andrew]. Jasna way. Vol. 11–12. 1937. pp. 12–15. 11. Kurt I. Levin. Ihumen Klymentiy Sheptyts’kyy. [Abbot Clement Sheptytsky]. Abbot Archimandrite Clement Sheptytsky. Clement (Sheptytsky): Thematic collection Svyatopokrovskoho female Studite Order. Vol. 9. Lviv, 2001. pp. 54–60. 12. Lysty Sheptyts’koho Klymentiya [Letters Clement Sheptytsky]. Central State Historical Archive in Lviv. F. 378. Op. 1. Conjugation. 123. Ark. 1–56. 13. Marchuk V. Tserkva, dukhovnist’, natsiya. Ukrayins’ka hreko-katolyts’ka
tserkva v suspil’nomu zhytti Ukrayiny KhKh st. [Church, spirituality nation. Ukrainian Greek Catholic Church in the social life of Ukraine of the twentieth century]. Ivano-Frankivsk: Play, 2004. 464 p. 14. Mytropolyt Andrey Sheptyts’kyy. Dokumenty i materialy 1941 – 1944 rr. [Metropolitan Andriy. Documents and Materials 1941–1944 rr.]. Compiled : Jeanne Kovba. Science. Ed. Andrei Kravchuk.Kyiv Spirit and Letter, 2003. 313 p. 15. Myts’ko I. Svyatouspens’ka Lavra v Unevi (kinets’ KhIII st. – kinets’
KhKh st.). [Dormition Lavra in Univ late thirteenth century. The end of the twentieth century]. Lviv: Svichado, 1998. 328 p. 16. Pikulyk N., Senyk L. Klymentiy Sheptyts’kyy – sluha Bozhyy [Clement Sheptytsky - Servant of God]. Lviv: Svichado, 1997. 64 p. 17. Prystay M. L’vivs’ka hreko-katolyts’kadukhovna seminariya [Lviv Greek Catholic seminary]. Lviv-Rudno, 2003. 470 p. 18. Svityl’nyk istyny: Dzherela do istoriyi Ukrayins’koyi Katolyts’koyi Bohoslovs’koyi Akademiyi u L’vovi, 1928 – 1944 [Lamp truth: Sources in the history of Ukrainian Catholic Theological Academy in Lviv 1928 – 1944].Compilation.,Ch.Ed.Senica AP.In 3 t. Toronto-Chicago, 1973. Vol. 1. 719 p. 19. Spohady Yeroteya. Rukopys [Memories Yeroteya. Manuscript]. Postulation center of beatification and canonization of saints Church in Lviv. 20. Khronika [Chronicle]. Archive Univ Holy Assumption Monastery (hereinafter - ASUS). F. 1. Conjugation. 50.TI.Arc.38. 21. Khronika [Chronicle].ASUS.F.1. Conjugation. 50.TI.Arc.31. 22. Khronika [Chronicle]. Jasna way. Vol. 5. 1936. P. 14. 23. Khronika [Chronicle]. Jasna way. Vol. 8. 1936. P. 26. 24. Shankovs’kyy L. Fantaziyi Moskvy pro rolyu Vatykanu u borot’bi UPA [Fantasy Moscow on the role of the Vatican in the fight against UPA]. Patriarchate. 1978. Vol. 11 (3). pp. 15–18. 25. Shematyzm dukhovenstva L’vivs’koyi arkhiyeparkhiyi 1938 r. [Shematyzm Lviv Archdiocese clergy 1938]. Lviv, 1938. 17 p. 26. Sheptyts’kyy Ya. Otets’ Klymentiy Sheptyts’kyy. Zhyttyepys na pidstavi arkhivnykh materialiv rodyny Sheptyts’kykh [Father Clement Sheptytsky. Biography on the basis of archival materials Sheptytskyh family]. (Polish ed:Pikulyk Hope, Lubomir Senyk]. Lviv: Svichado, 1996. 93 p. 27. Sheptyts’kyy Ya. Spohady pro stryyka [Memories of uncle]. Archimandrite Clement (Sheptytsky): Thematic collection Svyatopokrovskoho female Studite Order. Vol. 9. Lviv, 2001. pp. 27–30. 28. Shestakova N. Arkhiv istoriyi Uniyi 1596 r. u fondakh TsDIAU u m. L’vovi [History Archive Union in 1596 in the funds of Central State Historical Archives in. Notes]. Lviv Shevchenko Scientific Society.
Shevchenko. Proceedings of the Special Committee (auxiliary) historical subjects. Lviv, 2000. T. SSHL. pp. 86–94.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 274–281