NATURAL DESIRE OF ACQUIRING VIRTUES: THE PURPOSE OF THE ANTHROPOLOGICAL DIMENSION

S. Slyvka
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF174.67 KB
Abstract: 
The article explores the concept of virtue, it metaantropological dimension. It focused on the divisions quality characteristic. It is necessary that the process of virtues in metaantropological dimension has natural determinants are investigated in the article.
References: 

1. Dobrotolyubіe [Dobrotolyubіe] / рer. ukr. movoy Patrіarha Fіlareta (Denisenko). – Кyiv : Vyd. Vidil UPTs KP, 2009. – 470 p. 2. Catechism catolickoi Tserkvy. Synod UGCC [The Catechism of the Catholic Church. The Synod of the UGCC]. – Zhovkva, 2002. – 772 p. 3. Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox encyclopedia]: mnogotomnoe izd. – Minsk : Tserkovno-nauch. tsentr “Pravoslavnaya entsiklopediya”, 2002. – T. 5. – 752 p. 4. Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox encyclopedia]: mnogotomnoe izd. – Minsk : Tserkovno-nauch. tsentr “Pravoslavnaya entsiklopediya”, 2007. – T. 15. – 752 p. 5. Ragnar K. Korotkiyy teologіchny slovnik [The short theological dictionary] / K. Ragnar, G. Forgrymler ; рer. z nіm. O. Avramenka. – Lviv, 1996. – 662 p. 6. Relihiyeznavchyy slovnyk [Religious Dictionary] / red. prof. A. Kolodnoho i B. Lobovyka. – Kyiv : Chtverta Hvylya, 1996. – 392 p. 7. Ryneker F. Bybleyskaya Ennyklopedyya Brockhausera [Biblical Enniklopediya Brockhaus] / F. Ryneker, H. Mayer ; per. z nim. V. Ivanov et al. – Kremenchug : Hrystyyanskaya zoria, 1999. – 1120 p. 8. Sim hrystyjans’kyh chesnot [The seven Christian virtues] [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : https://uk.wikipedia.org/wiki. 9. Filosofskiy slovar [Philosophical Dictionary] : osnovan G. Schmidtom : per. s nem. – 22-e, novoe, pererab. pod red. G. Shishkoffa ; оb. red. V. A. Malinin. – Minsk : Respublika, 2003. – 575 p.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 245–252