THE MARGINAL BEHAVIOR: GENERAL THEORETICAL CHARACTERIZATION

Olha Barabash
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF149.05 KB
Abstract: 
The article describes and analyzes the concept of “marginal conduct” and “marginalized”. Determined of marginal behavior named and described the causes of that behavior.
References: 

1.Garasymiv T. Z. Pryrodni ta social'ni determinanty formuvannja deviantnoi' povedinky ljudyny: filosofs'ko-pravovyj vymir: monografija [Natural and social determinants of formation of deviant human behavior, philosophical and legal aspects: monograph] – L'viv, 2012., 420 р. 2. Perevalov V.D. Teoriya gosudarstva i prava. [Theory of the state and Law] – Moskva, Vysshee obrazovanie, 2008., 496 р. 3. Lazarev V. V. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law] – Moskva., Yurait, 2011., 438 р. 4. Pigolkin А. S. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of the State and Law] A.S. Pigolkin, – Moskva., Publisher “Yurait”, 2011., 653 p. 5. Matuzova N. I. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of the State and Law] – Moskva; Infar-M, 2012., 569 р. 6. Tymoshenko V. I. Protypravna povedinka: vyznachennja ta motyvacija [Illegal behavior, determination and motivation], Bjuleten' Ministerstva justycii' Ukrai'ny Publ, 2011, Vol. 12, pp. 61–67. 7. Zubko G. Ju. Marginal'nist' – zagal'noteoretychna harakterystyka [Marginality – general theoretical characterization], Pravo i bezpeka Publ, 2009, Vol. 5, pp. 191–193. 8. Zubko Ju.G. Umovy pravovoi' marginalizacii' osoby v Ukrai'ni [Terms marginalization legal entity in Ukraine], Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav Publ, 2010, Vol. 4, pp. 81–87. 9. Zubko Ju.G. Marginal'na povedinka jak vyd pravomirnoi' povedinky osoby. Аvtoreferat dys. ... kand. juryd. nauk : 12.00.01 – Teorija ta istorija derzhavy i prava; istorija politychnyh i pravovyh uchen' [The marginal behavior as a form of lawful behavior person]. Kyi'v, 2012, 16 р.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 327–331