Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

LOCAL GOVERNMENT FUNCTIONS AND POWERS IN THE CONTEXT OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION OF AUTHORITY IN UKRAINE

Y. Bohiv
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF167.38 KB
Abstract: 
The article concentrates on the separate aspects of local self-government functions and powers in the context of the process of authority decentralization in Ukraine. The author endorses the idea that the draft of Ukrainian law: “On amendments to the Constitution of Ukraine” (as to decentralization of power) that was added to the Verkhovna Rada of Ukraine agenda in 2015 does not provide for enlargement of powers of territorial communities. As a result such changes are primarily aimed at increasing the capacity of communities to exercise their powers. At the same time functions and powers of local community require to be fixed more accurately that provide financial and property autonomy of local self-government and powers with regard to local referenda.
References: 

1. Shemshuchenko Yu. Kontseptual'ni problemy rehional'noyi polityky i detsentralizatsiyi vlady v Ukrayini v konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv [Conceptual problems of regional policy to decentralization of power in Ukraine in the context of eurointegration processes]. Viche, 2015,vol. 12, pp. 3–6. 2. Batanov O. V. Munitsypal'na vlada v Ukrayini: konstytutsiyno-pravovi problemy orhanizatsiyi ta funktsionuvannya: avtoref. dys d-ra yuryd. nauk : 12.00.02 [Municipal power is in Ukraine:
constitutionally legal problems of organization and functioning]. NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho, Kyiv, 2011, 34 p. 3. Konstytutsiynyy protses v Ukrayini: novi realiyi, novi vyklyky, novi pidkhody: Informatsiyno-analitychni materially [A constitutional process is in Ukraine: new realities, new calls, new approaches: Informaciyno-analitichni materials]. Kyiv: Tsentr Razumkova, 2015, 78 p. 4. Khavronyuk M. I. Vysnovok shchodo proektu Zakonu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo detsentralizatsiyi vlady) [Conclusion in relation to the project of Law on making alteration in Constitution of Ukraine (in relation to decentralization of power)]. Availble at: http://protokol.com.ua/ua/visnovok_shchodo_proektu_zakonu_pro_vnesennya_... ni_shchodo_detsentralizatsii_vladi/ 5. Okrema dumka suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny Hul'taya M. M. stosovno Vysnovku Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za zvernennyam Verkhovnoyi Rady Ukrayiny pro nadannya vysnovku shchodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny shchodo detsentralizatsiyi vlady vymoham statey 157, 158 Konstytutsiyi vid 30 lypnya 2015 roku # 2-v/2015[Separate opinion of judge of Constitutional Court of Ukraine of Gul'taya of M. of M. in relation to Conclusion of Constitutional Court of Ukraine in business after the appeal of Verkhovna Rada of Ukraine about a grant a conclusion in relation to accordance of bill about making alteration in Constitution of Ukraine in relation to decentralization of power the requirements of the articles 157, 158 Constitutions from July, 30, 2015 year 2-v/2015]. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny, 2015,vol 5, pp. 30–33. 6. Drobush I. V. Funktsiyi predstavnyts'kykh orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: avtoref. dys.d-ra yuryd. nauk:12.00.02 [Functions of representative organs of local self-government are in Ukraine] NAN Ukrayiny,In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho, Kyiv, 2002, 14 p. 7. Altunina O. M. Sutnist' ta vydy funktsiy orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Essence and types of functions of organs of local self government].Forum prava, 2009,vol. 3, pp. 8–13. 8. Altunina O. M. Diyal'nist' orhaniv mistsevoho samovryaduvannya shchodo zdiysnennya delehovanykh funktsiy ta povnovazhen' vykonavchoyi vlady avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [Activity of organs of local self-government is in relation to realization of the delegated functions and plenary powers of executive power]; Kharkivs'kyy natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav, Kharkiv., 2009, 20 p. 9. Bordenyuk V. I. Okremi aspekty naukovoho zabezpechennya mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Separate aspects of the scientific providing of local self-government are in Ukraine]. Yurydychna nauka, 2011, vol 1, pp. 71–78. 10. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 21 travnya 1997 roku [About local self-government in Ukraine: A law of Ukraine is from May, 21, 1997]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1997,vol. 24, pp. 170. 11. Okrema dumka suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny Sasa S. V. stosovno Vysnovku Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za zvernennyam Verkhovnoyi Rady Ukrayiny pro nadannya vysnovku shchodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny shchodo detsentralizatsiyi vlady vymoham statey 157, 158 Konstytutsiyi vid 30 lypnya 2015 roku # 2-v/2015 [Separate opinion of judge of Constitutional Court of Ukraine of Sasa S. In. in relation to Conclusion of Constitutional Court of Ukraine in business after the appeal of Verkhovna
Rada of Ukraine about a grant a conclusion in relation to accordance of bill about making alteration in Constitution of Ukraine in relation to decentralization of power the requirements of the articles 157, 158 Constitutions from July, 30, 2015 year 2 v/2015].Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny, 2015, vol. 5, pp. 47–53. 12. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 1 kvitnya 2010 roku # 10-rp/2010 (sprava za konstytutsiynym podannyam Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen' chastyny pershoyi statti 143 Konstytutsiyi Ukrayiny, punktiv “a”, “b”, “v”, “h” statti 12 Zemel'noho kodeksu Ukrayiny, punktu 1 chastyny pershoyi statti 17 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny) [A decision of Constitutional Court of Ukraine is from April, 1, 2010 year 10-rp/2010 (business after constitutional presentation of the Higher administrative court of Ukraine in relation to official interpretation of positions of part of the first article 143 Constitutions of Ukraine, points of “a”, “b”, “v”, to the “g” article 12 of the Landed code of Ukraine, point of a 1 part of the first article of a 17 Code of the administrative legal proceeding of Ukraine]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2010, vol. 27, pp. 1069.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 338–345