Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

IMPACT OF INFORMATION LAW REFORM PROCESS IN PUBLIC RELATIONS IN UKRAINE

S. Esimov
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF174.26 KB
Abstract: 
The article examines the impact of information law in the process of reform of social relations in Ukraine in connection with the association Ukraine and the European Union. We analyze the legal framework regulating the right of information and communication technologies in the context of adaptation of national legislation with EU requirements. The comparative analysis of the impact of the legal basis of information law in the process of reforming society.
References: 

1. Stratehiya staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”: zatverdzheno ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 12.01.2015 r. Vol. 5/2015 “Pro Stratehiyu staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”. [Strategy for sustainable development “Ukraine – 2020”. Decree of the President of Ukraine from January 12, 2015 Vol. 5/2015 On the “Strategy for sustainable development “Ukraine – 2020”]. Availadle at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 2. Marushchak A. I. Priorytety rozvytku informatsiynoho prava Ukrayiny [Development priorities for information law of Ukraine]. Naukovyy zhurnal Informatsiya i pravo – The scientific journal Information and the right, 2011, Vol. 1 (1), рр. 20–24. 3. Osnovy informatsiynykh tekhnolohiy i system / V. A. Pavlysh, L. K. Hlinenko [Fundamentals of information technology and systems]. Lviv, Publishing house “Lviv Polytechnic” Publ., 2013, 500 р. 4. Pro Rekomendatsiyi parlament·s’kykh slukhan’ na temu: “Reformy haluzi informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy ta rozvytok informatsiynoho prostoru Ukrayiny” [On the Recommendations of the parliamentary hearings on the theme: “reforms in the field of information and communication technologies and development of informational space of Ukraine”]. The Cabinet of Ministers Resolution Ukraine on March 31, 2016. 5. Rzhevs’ka N. F. Stratehichni prohnozy shchodo podolannya informatsiynoyi nerivnosti v umovakh hlobalizatsiyi [Strategic predictions about the digital divide in the context of globalization], 2013, рр. 109–114.Availadle at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/ article/viewFile/3079/3025. 6. Kaftya A. A. Informatsiyne pravo yak haluz’ prava: plyuralizm naukovykh pidkhodiv [Information law as a branch of law: pluralism of scientific approaches]. GOAL.Publ.,2015. Availadle at: http://goal-int.org/informacijne-pravo-yak-galuz-prava-plyuralizm-naukov.... 7. Ortyns’kyyy V. Novitni metody doslidzhennya administratyvno-pravovykh yavyshch [The newest methods of research of administrative-legal phenomena] Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Yurydychni nauky – Herald of National University “Lviv Polytechnic”. Legal science, 2014, Vol. 782, “Lviv Polytechnic” Publ., рр. 5–9. 8. Shmidt-Assmann E. Zahal’ne administratyvne pravo yak ideya vrehulyuvannya [General administrative law as the idea of settlement], Kyiv, K.I.S. Publ., 2009, 552 р. 9. Dialektyka [Dialectic]. Availadle at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82.... 10. Moroz N. S. Derzhavna informatsiyna polityka Ukrayiny u sferi informatyzatsiyi diyal’nosti orhaniv derzhavnoyi vlady [State
information policy of Ukraine in the sphere of Informatization of public authorities] Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Yurydychni nauky – Herald of National University “Lviv Polytechnic”. Legal science, 2015, Vol. 825, “Lviv Polytechnic” Publ., рр. 42–48. 11. Ortyns’kyy V. L. Udoskonalennya derzhavnoyi polityky u sferi informatsiynykh tekhnolohiy u konteksti diyal’nosti orhaniv vykonavchoyi vlady [The improvement of the state policy in the sphere of information technologies in the context of the activities of Executive authorities] Yurydychni nauky – Herald of National University “Lviv Polytechnic”. Legal science, 2014, Vol. 801, “Lviv Polytechnic” Publ., рр. 3–8.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 15–22