Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE HUMAN RIGHT TO EDUCATION IN ASSOCIATION UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION: THE ESSENCE AND PRINCIPLES

Ya. Parpan
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF160.14 KB
Abstract: 
The article deals with the issue of legislative regulation of the right to education. The analysis of national and international normative acts regarding consolidation of the right to education, the problems of reforming education in the context of the Association of Ukraine and the European Union. Consider optimizing the organization and conduct of research and common approaches to educational reform aimed at innovative character of education.
References: 

1. Pavlyukh O. A. Pravo na osvitu: mizhnarodnyy ta natsional’nyy vymir (v konteksti analizu mizhnarodnykh dohovoriv ta natsional’nykh normatyvno-pravovykh aktiv) [The right to Osvita: mizhnarodny that national vymir in the context of the analysis mizhnarodnyh donovoriv that national regulatory as set]. Science. News of Uzhgorod nat. the University. 2014. Vol. 24. Т. 4. pp. 178–181. 2. Andryeyeva D. Ye. Mistse pravovoho rehulyuvannya suspil’nykh vidnosyn u haluzi osvity v suchasniy systemi prava Ukrayiny [Location of legal regulyuvannya suspіlnih vіdnosin at the Branch osvіti in suchasnіy sistеmі rights of Ukraine]. News Zaporіzkogo nat. the University. 2011. Vol. 1. pp. 11–15. 3. Yafonkina I. P. Problemy otsinyuvannya yakosti osvity v Ukrayini v konteksti derzhavnoyi polityky [Problems of otsіnyuvannya of Quality osvіti in Ukraїnі in kontekst і derzhavnoї polіtiki]. Porіvnyalnoanalіtichne right. 2013. Vol. 3–2. pp. 239–241 4. Shapoval R. V. Konstytutsiyne pravo lyudyny i hromadyanyna na osvitu v Ukrayini [Konstitutsіyne Helsinki Human righti The Citizen on osvіtu in Ukraїnі]. 2011. Vol. 1 (38). pp. 29–35. 5. Ortyns’kyy V. Novitni metody doslidzhennya administratyvnopravovykh yavyshch [Zaporizhya methodological doslіdzhennya admіnіstrativno legal yavisch]. News Nat. the University “Lviv polіtehnіka”. ST. Sciences. Prace Serіya: yuridichnі science. 2014. Vol. 782. pp. 5–9. 6. Silver N. Managing to Innovate in Higher Education / H. Silver // British Journal of Educational Studies [Managing to Innovate in Higher Education]. British Journal of Educational Studies. 1999. Vol. 47. pp. 145–156. 7. Shevchenko L. S. Typolohizatsiya innovatsiynoyi diyal’nosti ta innovatsiy v osvitniy sferi [Tipologіzatsіya іnnovatsіynoї dіyalnostі that іnnovatsіyino оsvіtnіy sferі]. Availableat: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/01/Shevchenko.pdf 8. Yesimov S. S. Vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy yak predmet administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Vikoristannya
іnformatsіynih tehnologіy yak thing admіnіstrativno legal regulyuvannya]. News Nat. the University “Lviv polіtehnіka”. ST. Sciences. Prace Serіya: yuridichnі science. 2015. Vol. 827. pp. 24–30.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 92–98