Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE HISTORICAL AND PHILOSIPHICAL STUDIES OF THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL CONCEPTS IN UKRAINIAN POLEMICAL LITERATURE

O. Kolych
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF205.41 KB
Abstract: 
This article analyzes the historical and philosophical studies of the philosophical and legal ideas in the works of the representatives of the Ukrainian polemical current, which was formed as a result of the Brest Union adoption in 1596. It considers a number of scientific works of the national and foreign historians and philosophers, basing on which you can pick out and analyze the philosophical and legal Ukrainian polemicists’ concepts.
References: 

1. Bilec’kyj O. I. Hrestomatija davn’oi’ ukrai’ns’koi’ literatury (do kincja XVIII st.) [Reader of ancient Ukrainian literature (to the end of XVIII century)]: dlja vuziv / Oleksandr Ivanovych Bilec’kyj ; Nauk.red., peredmova F.Ja. Sholom. 3-tje vyd., dop . Kyi’v : Radjans’ka shkola, 1967 . 783 p. 2. Voznjak M. Istorija ukrai’ns’koi’ literatury [History of ukrainian literature] / Myhajlo Voznjak. K.: Vydavnychopoligrafichnyj centr “Kyi’vs’kyj universytet”, 2008. 479 p. 3. Vstup do filosofii’ (styslyj vyklad) [Introduction to Philosophy (summary)]: Navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl. / S. P. Shherba, O. A. Zaglada, M. G. Toftul, V. K. Shhedri; Mizhregion. akad. upr. personalom. K., 2002. 143 p. 4. Golubev S.T. Kyevskyj mytropolyt Petr Mogyla y ego spodvyzhnyky [Kyiv Metropolitan Petro Mohyla and his associates]. T. 1 / S. T. Golubjev. K., 1883. 1172 p. 5.Golubev S. T. Kyevskyj mytropolyt Petr Mogyla y ego spodvyzhnyky.Oput cerkovno-ystorycheskogo yssledovanyja [Kyiv Metropolitan Petro Mohyla and his associates. The experience of church-historical researches] T.2 / [Soch.] S. Golubeva. Kyev: typ. S. V. Kul’zhenko, 1898. 498 p. 6. Grushevs’kyj M. Istorija ukrai’ns’koi’ literatury [History of ukrainian literature] v 6-ty tomah / M. S. Grushevs’kyj / Uporjad, ta prymit. S. K. Rosovec’kogo. K.: Lybid’, 1995. T. 5. Kn. 1. 256 p. 7.Grushevs’kyj M. S. Istorija ukrai’ns’koi’ literatury [History of ukrainian literature]: V 6 t. 9 kn. T. 5, Kn. 2 / M. S. Grushevs’kyj / Uporjad. O. V. Diduh; Prymit. S. K. Rosovec’kogo. K.: Lybid’, 1995. 352 p. 8.Gubar O.M. Filosofija [Philosophy]: interaktyvnyj kurs lekcij: navchal’nyj posibnyk dlja stud. vuziv / O. M. Gubar . Kyi’v : Centr uchbovoi’ lit. (CUL), 2007 . 415 p. 9. Demchuk C. Ukrai’ns’ki vcheni j kozaky pro Berestejs’ku uniju [Ukrainian scientists and cossacks about the Brest union] / Stepan Demchuk // Ukrai’ns’kyj chasopys Pidljashshja. 1996. №6 (28). P.23. 10. Zhyteckyj Y. Lyteraturnaja dejatel’nost’ Yoanna Vyshenskogo [The literary work of Ivan Vyshensky] / Y. Zhyteckyj // Kyevskaja staryna. 1890. T. XXIX. Yjun’. pp. 494 532. 11.Ivanenko V. V. Istorija ukrai’ns’koi’ kul’tury [History of ukrainian culture] [Tekst]: navch. posib. / V.V. Ivanenko, G. G. Kryvchyk. D.: RVV Dnipropetr. nac. u-tu, 2010. 98 p. 12. Istorija ukrai’ns’koi’ ta zarubizhnoi’ kul’tury [History of Ukrainian and foreign culture] : pidruchnyk / L. Je. Deshhyns’kyj, S. V. Ters’kyj, R. D. Zinkevych, Ja. Ja. Denisov. L’viv: Beskyd Bit, 2008. 252 p. 13. Kvasjuk L. Dvi duhovno-intelektual’ni tradycii’ v polemici L. Krevzy i Z. Kopystens’kogo [Two spiritual and intellectual tradition and controversy L. Krevzy Z. Kopystenskoho] / Larysa Kvasjuk // Visnyk Prykarpats’kogo universytetu. Filosofs’ki i psyhologichni nauky. 2012. Vyp.16. pp. 29–35.14. Kostomarov N.Y. Russkaja ystoryja v zhyzneopysanypjah ee glavnejshuh dejatelej [Russian history in the life of its main figures] / N. Y. Kostomarov. Moskva, Mыsl’. 1991. 616 s. [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://www.spsl.nsc.ru/history/kostom/kostom22.htm15.Kryp’jakevych I. Istorija Ukrai’ny [History of Ukraine] / Ivan Kryp’jakevych / Vidp. Redaktory F. P. Shevchenko, B.Z. Jakymovych. L’viv: Svit, 1990. 520 p. 16. Man’ko M. Dev’jatsotlitnij Ostrog [900-years old Ostrog]: ist.-krajezn. narys / M. Man’ko. Ostrog, 2000. 54 p. 17. Mykytas’ V. Davn’oukrai’ns’ki studenty i profesory [Old Ukrainian students and professors] / V. Mykytas’. K.: Abrys, 1994. 288 p. 18. Petrov N. Y. Novootkrutuj spysok “Palynodyy” Zaharyja (Kopystenskogo) [Newly opened list "Palinodia" Zechariah (Kopystensky)] / N. Y.Petrov // Trudy Kyevskoj duhovnoj akademyy. 1884. No 6. pp. 244–257.19. Poplavs’ka N. M. Ukrai’ns’ka polemichnopublicystychna proza kincja XVI – pochatku XVII st.: suchasna recepcija ta reinterpretacija [Ukrainian polemical and journalistic prose of tge end XVI – early XVII .: reception and modern reinterpretation] [Tekst] : dys. ... d-ra filol. nauk : 10.01.01: 10.01.08 / Poplavs’ka Natalija Mykolai’vna ; Ternop. nac. ped. un-t im. V. Gnatjuka. T., 2008. 453 p. 20. Poplavs’ka N. Polemichna dijal’nist’ Ipatija Potija i Volyn’ [Ipatii Potij polemic work and Volyn] / N. Poplavs’ka // Volyn’ – Zhytomyrshhyna. 2007. № 17. pp. 49-60. 21. Synycyna A.V. Fylosofyja [Philosophy] [Tekst] : ucheb. posobye dlja ynostr. studentov / A. V. Synycыna. L.: Novyj Svit. 2000, 2014. 351 p. 22. Skaballanovych M. Ob “Apokrysyse” Hrystofora Fylaleta [About Christopher Filalet’s "Apokrysys”] / M. Skaballanovych. Peterburg, 1873. 189 p. 23. Starovojt I. S. Filosofija [Philosophy] : navchal’nyj posibnyk / I. S. Starovojt, T. O. Silajeva, G. O. Orendarchuk. Ternopil’: Aston, 1997. 143 p. 24. Stepan’kiv P. Ja. “Palinodija” Zaharii’ Kopystens’kogo jak istorychne dzherelo ta pam’jatka ukrai’ns’koi’ istoriografii’ XVII st. [Zechariah Kopystensky’s "Palinodia” as a
historical source and sight of Ukrainian historiography XVII.] Avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.06 / P. Ja. Stepen’kina; NAN Ukrai’ny. In-t ukr. arheografii’ ta dzhereloznavstva im. M.S.Grushevs’kogo. K., 2005. 16 p. 25. S tratyj Ja. M. Opysanye kursov fylosofyy y rytoryky professorov Kyevo-Mogyljanskoj akademyy [Description of courses philosophy and rhetoric professors of Kyiv-Mohyla Academy]/ Ja. M. Stratyj, V. D. Lytvynov, V. A. Andrushko. Kyev : Naukova dumka, 1982. 345 p. 26. Stratyj Ja. M.
Osobennosty razvytyja ukrayskogo Renessansa v poetycheskom tvorchestve ostrozhskyh knyzhnykov [Features of Ukrainian renaissance in poetic creativity Ostroh scribes] / Ja. M. Stratyj // Otechestvennaja fylosofskaja mыsl’ XI-XVII vv. y grecheskaja kul’tura: Zb. nauch. tr. K. : Naukova dumku, 1991.340 p. 27. Sumcov N. O lyteraturnuh nravah juzhnorusskyh pysatelej XVII v. [About the literary nature of South Russian writers of XVII cn.] // Yzvestyja Otdelenyja russkogo jazuka y slovesnosty AN (YORJaS). 1906. T. XI. Kn. 2. pp. 259–280 28. Sumcov N. O. Harakterystyka juzhnorusskoj lyteraturu semnadcatago v’ka
[Characteristics south Ruthenian literature of XVII cn]. [Tekst] / N. O. Sumcov. Kyev’ : Yzdanye redakcyy “Kyevskoj starynы”, 1885. 18 p. 29. Trypol’skyj N. Unyatskyj mytropolyt Ypatyj Potej y ego propovednycheskaja dejatel’nost’ [Uniate Metropolitan Hypatia Poti and his preaching of] / N. Trypol’s’kyj. K., 1878. 298 p. 30. Fylosofskaja musl’ v Kyeve [Philosophical thought in Kyiv] : Yst.- fylos. ocherk / [V. D. Beloded, V. A. Buslynskyj, A. K. Bыchko y dr.; Redkol.: V. Y. Shynkaruk (otv. red.) y dr.]. Kyev : Nauk. dumka, 1982. 357 p. 31. Franko I. Zibrannja tvoriv u p’jatdesjaty tomah [Collected works in 50 volumes] / Ivan Franko; Redakcijna kolegija: Je. P. Kyryljuk (golova) ta in. ; Akademija nauk Ukrai’ns’koi’ RSR, Instytut literatury im. T. G. Shevchenka. K.: Naukova dumka, 1976–1986. Tom 31: Literaturno-krytychni praci (1897–1899) / Redaktory tomu G. D. Verves, O. N. Moroz; Uporjadkuvannja ta komentari Ju. L. Bulahovs’koi’, V. P. Vjedinoi’, T. I. Komaryncja, K. T. Kutkokovec’, V. P. Luk’janovoi’,
A. I. Skocja. K.: Naukova dumka, 1981. 595 p. 32. Brückner A. Spory o unię w dawnej literaturze [The debate about the union in ancient literature] / A. Brückner // Kwartalnik Historyczny . Rocznik X. Z.III. Lwów,1896. – pp. 578–644.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 216–225