FORMETIVE, HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL REVIEW

Taras Harasymiv, T.Ivanyshyn
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF142.73 KB
Abstract: 
In the article the process of identity formation in historical and philosophical context, the evolution of establishment and development of socio-natural and legal determinant of human beings. Analyzed the phenomenon of individual rights and as an object of reflection philosophical and legal, historical and philosophical science
References: 

1.Popper K. Vidkryte suspil'stvo ta yoho vorohy [Vidkrytesuspil'stvotayohovorohy]. Kiev: Osnovy Publ,1994.T. 1. p. 189. 2. Pilipenko V. E. Sotsial'naya regulyatsiya trudovogo povedeniya (sotsiologicheskii analiz [Sotsial'naya regulyatsiya trudovogo povedeniya (sotsiologicheskii analiz)]. ]. Kiev,1993. p. 7. 3. Diogen Laertskii. O zhizni, ucheniyakh i izrecheniyakh znamenitykh filosofov [Ozhizni,ucheniyakhiizrecheniyakhznamenitykh filosofov]. Moscow: Mysl' Publ, 1979. p. 113. 4. Chanyshev A. N. Kurs lektsii po drevnei filosofii [Kurs lektsii po drevnei filosofii]. Moscow: Vysshaya shkola Publ, 1984. p. 224. 5. Avgustin A. Ispoved' [Ispoved']/ Antologiya mirovoi filosofii: metodicheskii sbornik filosofskikh tekstov. Kiev UMK VO Publ,1991. T. 1. Ch. 1. p. 168, 175. 6. Avgustin A. O grade bozh'em: tvoreniya blazhennogo Avgustina episkopa Ipponiiskogo [Ogradebozh'em:tvoreniyablazhennogoAvgustinaepiskopaIpponiiskogo]. Kiev, 1882. Kniga XIV. Glava IV, XXVIII. p. 7, 28. 7. Gurevich A. Ya. Problemy srednevekovoi narodnoi kul'tury [Ya.Problemysrednevekovoinarodnoikul'tury]. Moscow: Iskusstvo Publ,1991. p. 236. 8. Mordvintseva L. P. Individual'nost' v epokhu srednevekov'ya: Opitsinus de Kanistris [Individual'nost' vepokhusrednevekov'ya: Opitsinusde Kanistris]. Ref. zhurnal. Obshchestvennye i gumanitarnye nauki,1994. № 4. ser. 3.Filosofiya. p. 199. 9. Batkin L. M. Ital'yanskoe Vozrozhdenie v poiskakh individual'nosti [Ital'yanskoe Vozrozhdenie v poiskakh individual'nosti]. Moscow: Nauka Publ,1989. p. 13. 10. Batkin L. M. Ital'yanskie gumanisty: stil' zhizni, stil' myshleniya [Ital'yanskiegumanisty:stil'zhizni,stil'myshleniya]. Moscow: Nauka Publ, 1978. p. 56.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 345–349