Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

DIVISION OF JOINT PROPERTY WITHIN FACTUAL MARITAL RELATIONS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Kh. Markovych
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF181.33 KB
Abstract: 
The article deals with the division of property of persons, who are in factual marital relations. The most burning issues of persons`, living as a family without having registered their marriage, joint property division are examined. Considering the standing legal norms and ample judicial practice, the author thoroughly investigates the procedure of dividing the property of couple, who are in factual marital relations.
References: 

1. Hrinchuk O. Problemy faktychnykh shlyubnykh vidnosyn u Simeynomu kodeksi Ukrayiny [Problems of factual marital relations in the Family Code of Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Business, Economy and Law. 2005. Vol. 12, p. 48. 2. Romovs'ka Z. V. Simeynyy Kodeks Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar [Family Code of Ukraine Scientific practical commentary], Kyiv, Іn Yure Publ., 2003. 486 p. 3. Simeynyy kodeks Ukrayiny [The Family Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Data of Supreme Council of Ukraine. 2002. Vol. 21–22, p. 135. 4. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Data of Supreme Council of Ukraine. 2003. Vol. 40–44, p. 356. 5. Pro praktyku zastosuvannya sudamy zakonodavstva pry rozhlyadi sprav pro pravo na shlyub, rozirvannya shlyubu, vyznannya yoho nediysnym ta podil spil'noho mayna podruzhzhya: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu vid 21 hrudnya 2007 № 11 [On the practice of courts of law in cases of the right to marriage divorce declaring it null and division of joint property of spouses Resolution of the Plenum of the Supreme Court On December 21 2007 № 11]. Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07. 6. Antokol'skaya M. V. Semeynoe pravo [Family law], Moscow, Yurist Publ., 1999. 272 p. 7. Simeyne pravo Ukrayiny : pidruchnyk [Family law Ukraine Tutorial]. L. M. Baranova, V. I. Borisova, I. V. Zhilinkova ta in. ; za zag. red. V. I. Borisovoї ta I. V. Zhilinkovoї. 2-e vid., pererob. і dopov. Kyiv : Yurinkom Inter Publ,, 2009. 288 p. 8. Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [Civil Procedural Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady
Ukrayiny – Data of Supreme Council of Ukraine. 2004. Vol. 40–41, 42, p. 492. 9. Zhylynkova Y. V. Pravo sobstvennosty supruhov [The right of property of the spouses], Khar'kov, Ksilon Publ., 1997. 236 p.10. Pravo vlasnosti v Ukrayini: Navchal'nyy posibnyk [Ownership in Ukraine Textbook]. Za red. O. B. Dzery, N. S. Kuznyetsovoyi. Kyiv, Yurіnkom Іnter Publ., 2000. 339 p. 11. Zlotnyk I. Yurydychni osoblyvosti faktychnykh shlyubnykh vidnosyn [Legal features factual marital relations]. Yurydychnyy
zhurnal – Law journal. 2004. Vol. 10. Available at http://www.justinian.com.ua/print.php?id=1411. 12. Pro zastosuvannya sudamy okremykh norm Simeynoho kodeksu Ukrayiny pry rozhlyadi sprav shchodo bat'kivstva, materynstva ta styahnennya alimentiv: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid\ 15 travnya 2006 № 3 [On application of certain rules of the Family Code of Ukraine in cases concerning parenthood and alimony Decision of the Supreme Court of Ukraine on May 15 2006 № 3]. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06. 13. Kodeks pro shlyub ta sim“yu Ukrayiny:Kodeks
Ukrayiny vid 20 chervnya 1969 [Code of Marriage and Family Ukraine Code of Ukraine On June 20 1969]. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2006-07. 14. Pro vlasnist': Zakon Ukrayiny vidь 07 lyutoho 1991 [On property Law of Ukraine On February 7 1991]. Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/697-12. 15. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayins'koyi RSR: Kodeks Ukrayiny vid 18 lypnya 1963 [The Civil Code of the Ukrainian SSR Code of Ukraine on July 18 1963]. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1540-06. 16. Pro sudovu praktyku u spravakh za pozovamy pro zakhyst prava pryvatnoyi vlasnosti: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu vid 22 hrudnya 1995 [On judicial practice in cases on protection of private property Resolution of the Plenum of the Supreme Court on December 22 1995]. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0020700-95. 17. Postanova Verkhovnoho sudu Ukrayiny vid 11 bereznya 2015 r. № 6-211tss14 [Decision of the Supreme Court of Ukraine on March 11 2015 № 6-211tss14]. Available at http://www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/FD458304581BEE6DC2257E0C003F8269.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 399–405