THEORETICAL ASPECTS OF DEFORMALIZED STRUCTURES IN LAW

Roman Radeyko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF192.31 KB
Abstract: 
This article provides a study of the following types of constructions in law: decentralization of legal regulation, self-regulation legal, legal deregulation. It proves that to reduce the effect of legal form alienation from social relations content it is necessary to bring a form of legal regulation closer to the natural content of these relations.
References: 

Астафьев С. А. Опыт саморегулирования предпринимательской деятельности Японии и России: сравнительный анализ / С. А. Астафьев // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eizvestia. isea. ru/pdf. aspx?id=13962.
Деякі питання дерегуляції господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року № 42 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 12. – Ст. 316.
Заикин С. С. Зарубежный опыт реализации права на саморегулирование / С. С. Заикин // Труды молодых исследователей по сравнительному праву. – М. : Юрист, 2009. – С. 39–46.
Заикин С. С. Право и саморегулирование как “социальный капитал” / С. С. Заикин, С. В. Васильева, А. О. Лебедев, А. В. Чаплинскии // XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / отв. ред. Е. Г. Ясин; Высш. шк. экономики. – М.: ИД НИУ ВШЭ, 2011. – С. 206–217.
Кашанина Т. В. Соотношние централизованного и децентрализованного правового регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 “Теория и история права и государства; история правовых учений” / Т. В. Кашанина ; Моск. юрид. ин-т – М., 1992. – 48 с.
Кодекс суддівської етики, затверджений XI черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki (1).pdf
Лескова Ю. Г. Саморегулирование как негосударственное регулирование / Ю. Г. Лескова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. – 2011. – № 8 (14). – Ч. 1. – С. 132–137.
Меморандум “Про наміри щодо взаємного співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні” від 10 жовтня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. dkrp. gov. ua/info/2151.
Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні / Я. В. Бережний, О. І. Кілієвич, Д. В. Ляпін, Н. С. Мєдвєдкова [та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 80 с.
Правила адвокатської етики, затвердженні Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkdka. org/pravil-advokatskoji-etiki.
Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 255 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – Ст. 398.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу та встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток: Закон України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 24. – Ст. 133.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 21. – Ст. 133.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів: Закон України від 22 липня 2014 року № 1602-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 41-42. – Ст. 2024.
Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України від 31 липня 2014 року № 1622-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 35. – Ст. 1180.
Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади від від 13 травня 2014 року № 1252-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 28. – Ст. 934.
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09 січня 2014 року № 25 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 20. – Ст. 643.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 7-8. – Ст. 55.
Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 233 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – Ст. 1504.
Про внесення змін до статті 34 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 05 червня 2014 року № 1319-VII // Відомості верховної Ради України. – 2014. – № 30. – Ст. 1009.
Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації (Розділи 2-7) : Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/1629%D0%B1-15.
Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури : Наказ генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. gp. gov. ua/ua/kodet. html?_m=publications&_t=rec&id=113992.
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 6. – Ст. 123.
Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України : Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2013 року № 2104/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – Ст. 580.
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 32.
Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності: Указ Президента України від 03 березня 2007 року № 816/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 66. – Ст. 11.
Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41, 41/42; 43; 44/45. – Ст. 1468.
Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 2 грудня 1997 року № 671/97 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 13. – Ст. 52.
Про цінні папери та фондові ринки : Закон України від 23 лютого 2003 року № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 1126.
Рабінович П. М. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи / П. М. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 4. – С. 3–14.
Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 132 с.
Скоробогатов В. Ю. Саморегулирование как свойство правовой системы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 “Теория и история государства и права; история учений о праве и государстве” / В. Ю. Скоробогатов ; НИУ ВШЭ. – М., 2013. – 186 с.
Doing business in a more transparent word. Ukraine. The International Bank for Reconstruction and Development. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#dealing-w....

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 184–192