Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATION FOR THE EXERCISE OF PUBLIC ADMINISTRATIONS AUTHORITY THE LEGAL PROTECTION OF LEGITIMATE INTERESTS OF CITIZENS OF UKRAINE IN THE PROPERTY FIELD

Iryna Lychenko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF199.37 KB
Abstract: 
The article is devoted to the comprehensive analysis of the theoretical and legal aspects of the protection of legitimate interests of citizens of Ukraine in the property field by subjects of public administration. The article is devoted to the question the realization the competence of public administration to protect the rights and legitimate interests in the property field,connection between the scope of the public administration activity and the implementation of ways and means to protect legitimate interests of citizens in the property field.
References: 

Keeling D. Management in Government / Keeling D. – London : Allen & Unwin, 1972. – 216 p.
Босак О. З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі / О. З. Босак // Державне управління: теорія та практика. – № 2. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/txts/10bozuds.pdf.
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : указ Президента України вiд 22.07.1998 р. № 810/98 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 32.
Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка // Матеріали наук. –практ. конф. (17 груд. 2009 р.) – Дніпропетровськ. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 224 с.
Міненко М. А. Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства / М. А. Міненко // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581.
Демократичне урядування та публічне адміністрування : проблеми вимірювання та аудиту / за ред. А. Ф. Колодія, М. З. Буника, П. М. Петровського та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 56 с.
Мельник Р. С. Категорія “публічне управління” у новій інтерпретації / Р. С. Мельник // Адміністративне право і процес. – 2013. – № 1. – С. 8–14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apip_2013_1_3.pdf.
Галунько В. В. Охорона права власності : адміністративно-правові аспекти : [монографія] / В. В. Галунько. – Херсон : ВАТ ХМД, 2008. – 348 с.
Петряєв О. О. Проблеми розвитку публічного управління в Україні Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи / О. О. Петряєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov. ua/e-book/conf/2014-2/index.html.
Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.
Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / Шаповал В. М. – К. : Программа Л., 1995. – 136 с.
Мельник Ю. В. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ю. В. Мельник. – К., 2006. – 18 с.
Ляхович У. І. Державне управління регіонами: поняття, види та особливості / У. І. Ляхович, Г. І. Ляхович // Публічне право. – 2011.– № 1. – С.24–30.
Богачев У. А. Муниципальное управление в системе публичного управления в России / Богачев У. А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.souzpolitolog.ru/ru/ collection_of_9_bogachev.php.
Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів : [монографія] / за ред. Ю. М. Тодики. – Х. : Право, 2009. – 540 с.
Малько А. В. Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения / А. В. Малько, В. В. Субочев, А. М. Шериев. – М. : Норма : ИНФРА–М, 2010. – 192 с.
Субочев В. В. Законные интересы / Субочев В. В. – М. : Норма, 2011. – 496 с.
Панова Н. С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наталя Сергіївна Панова. – О., 2008. – 220 с.
Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Б. Авер’янова. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1995. – 24 с.
Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін. ] ; за ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.
Європейські принципи державного управління / [пер. з англ. О. Ю. Куленкової]. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.
Приходченко Л. Л. Принципи державного управління як теорія та інструмент забезпечення ефективності / Л. Л. Приходченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 50–59