SOME ASPECTS OF ADMINISTRATIVE REGULATION OF PUBLIC ROADS

Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.05 KB
Abstract: 
The article violated the theoretical aspects of administrative and legal regulation in the public roads in the context of adapting national transport legislation with European Union requirements. The basic task road sector as the object of administrative regulation, mechanism of administrative and legal regulation of road management, administrative and legal method impact on roads, the European experience in this area.
References: 

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–2018 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2012 р. № 719-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-2012-%D1%80].
Адміністративно-правове регулювання діяльності транспорту України: навч. посіб. // за заг. ред. О. І. Остапенка. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 600 с.
Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 р. № 2862-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 556.
Про джерела фінансування дорожнього господарства України: Закон України від 18.09.1991 р. № 1562-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 648.
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 р. № 1286-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. –№ 3. – Ст. 21.
Маслова Я. І. Адміністративно-правові засади управління у сфері автомобільних доріг в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. І. Маслова. – Одеса, 2010. – 18 с.
Гуржій Т. О. Державна політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові і організаційні засади: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Т. О. Гуржій. – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с.
Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007–2011: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 р. № 710 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2005-п].

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 3–9