THE ROLE OF VIOLENCE IN SECTIONS OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Liliya Nakonechna
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF138.82 KB
Abstract: 
The paper examines the role of violence in sections of the Criminal Code of Ukraine; established its place among the circumstances precluding criminality.
References: 

Бурдін В. М. Кримінально-правове значення фізичного примусу. – [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nvlduvs/2008_2/08bvmzfp.pdf.
Гримак Л. М. Моделювання людини у стані гіпнозу / Л. М. Гримак. – М.: Наука, 1978. – 272 с.
Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. – К.: Вид-во “Ін-Юре”, 2006. – 569 с.
Енциклопедія кримінального права. – Т. 7: Обставини, що виключають злочинність діяння / за заг. ред. А. Ю. Малініна. – М., 2007. – 702 с.
Кандыба В. М. Что такое криминальный гипноз и преступность / В. М. Кандыба. – Лань, 2001. – 448 с.
Кримінальний кодекс України: наук.-практ. коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., доп. – Х. : Право, 2013. – 532 с.
Навроцький В. О. Поняття насильства та його врахування при кримінально-правовій кваліфікації / В. О. Навроцький // Роль ОВС у сфері запобігання та протидії насильству. – Львів, 2000. – 185 с.
Райков В. Л. Гипнотическое состояние сознания как форма психического отражения / В. Л. Райков // Психологический журнал. – 1982. – № 4. – 201 с.
Рахманов А. А. Познать себя / А. А. Рахманов. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 2–8 с.
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. – Часть общая : в 2 т. / Н. С. Таганцев ; сост. и отв. ред. Н. И. Загородников. – М. : Наука, 1994. –182 с.
Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Х.: Прапор, 2005. – 640 с.
Ярмиш Н. М. Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Н. М. Ярмиш. – Харків, 2003. – 40 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 277–280