PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL TREATIES OF UKRAINE LEGAL STATUS IN THE SYSTEM OF THE CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE SOURCES

Ihor Zabokrytskyy
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF193.52 KB
Abstract: 
The main problems of the legal status of international treaties in the system of sources of constitutional law in Ukraine are determines. Forms of interaction between constitutional law and international treaties of Ukraine are anlyzed. The problems of the legal force of international treaties that are not ratified by the parliament of Ukraine are determined.
References: 

Назаренко О. А. Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України. – Рукопис: дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право // Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2006. – 230 с.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 1969 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_118/print1360233900585644.
Віденська Конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21 березня 1986 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_a04.
Status of Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no =XXIII-3&chapter=23&lang=en#1.
Закон України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна “законодавство”) від 09.07.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98.
Конституція України: наук.-практ. коментар / ред. кол.: В. Я. Тацій (гол. ред. кол.), О. В. Петришин (відп. секр.), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2011. – С. 72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf.
Сергієнко Н. Взаємодія міжнародного та національного права в практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду. – 2004. – № 6. – С. 116.
Звєрєв Є. О. Деякі питання тлумачення міжнародних договорів національними судами. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна: зб. наук. ст. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – С. 550.
Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 р. “Про застосування судами міжнародних договорів при здійсненні правосуддя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14.
Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні: ратифікована 18.07.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276_002?test=XNLMf5x.qwJghirwZi7Fo4I....
Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80/print13863435424....
Проект Закону України “Про нормативно-правові акти” № 7409 від 30.11.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7409&skl=7

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 69–78