PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF TERRORISM RESISTANCE IN UKRAINE

Oleksiy Ostapenko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF167.35 KB
Abstract: 
The article deals with the principles of legal regulation of terrorism resistance, their classification, features and peculiarities. The author of the article proposes his interpretation of the principles of terrorism resistance.
References: 

Шептулин А. Основные законы диалектики. – М., 1966. – 211 с.
Новий український тлумачний словник. Близько 20000 слів і словосполучень [текст] / укл. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник; заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубчинського. – Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного дозвілля”, 2003. – 608 с.
Виноградов М. “Как покупать друзей” / Международный ежемесячник / Украина : Совершенно секретно. – 2015. – № 01(308). – январь 2015. – С. 8–9.
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ : роман / А. Солженицын; под ред. Н. Солженицыной. – Харьков: Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”; Белгород: ООО “Книжный клуб, Клуб семейного досуга”, 2014. – 1280 с.
Краткая философская энциклопедия. – М. : Прогресс; Энциклопедия, 1994. – 576 с.
Сквозников А. Н. Применение права непризнания государственных образований // Вестник Самарской гуманитарной академии (С. 21–29) / Серия: Право. – 2013. – № 1 (13). –236 с.
Семенюк С. Феномен українства / С. Семенюк. – Львів: Апріорі, 2013. – 664 с.
Безверхов А. Г. “Терроризм” и “Террористический акт” : Криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии (С. 53–56). / Серия: Право. – 2013. – № 1 (13). – 236 с.
Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом // “ЮрлитинФОРМ”. – 2002. – 557 с.
Закон України “Про національну гвардію України”: чинне законодавство із змінами та допов. / станом на 17 березня 2014 року (відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта, 2014. – 20 с.
Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях / В. А. Ліпкан. – К.: Магістр-ХХІ ст., 2009. – 162 с.
Адміністративне право: підруч. // Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.) В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. : заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
Про основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 37. – Ст. 379.
Заросило В. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих операціях: монографія. – Черкаси: Видавець Беденко В.П., 2009. – 414 с.
Теория познания: в 4 т. – Т. 2: Социально-культурная природа познания / АН СССР. Ин-т философии; под ред. В. А. Лекторского, Т. И. Ойзермана. – М.: Мысль, 1991. – 478 с. 16. Гор А. Кому выгодны терракты в Украине / Сегодня. – 2014. – 25 декабря.
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-XII // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року № 1427-XII // Відом. Верх. Ради України. – 1991. – № 38. − Ст. 502.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. – Донецк: “Донецкий мемориал”, 2000. – 40 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – 1020 с.
Мелих Б. В. Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту прав людини (2000–2005 р.р.) : монографія. – Тернопіль: Крок, 2012. – 210 с.
Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-ІV // Відом. Верх. Ради України. – 2003. − № 25. − Ст. 180.
Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2-х т. – Т. 1: Загальна частина / ред. кол. В. Б. Авер’янов (гол.). – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – 5843 с.
Закон України “Про прокуратуру”: у редакції Закону № 1697-У11 від 11 жовт. 2014 року (офіц. текст). – К.: Паливода А.В., 2014. – 112 с. – (Закони України).
Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. – Т. 2 / уклад.: проф. В. В. Яременко, канд. філол. наук О. М. Сліпушко. – К.: Видавництво “Аконт”, 2000. – 911 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2013 р. (відповідає офіційному текстові). – К.: “Центр правової літератури”, 2013. – 240 с.
Український радянський енциклопедичний словник: у 3-х т. – Т. 3 / Головна редакція української радянської енциклопедії. – К.: АН УРСР, 1968. – 854 с.
Кримінальний кодекс України: чинне законодавство України: зі змінами та доповненнями станом на 13 червня 2013 року. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 212 с. – (Кодекси України).
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 р. № 3543-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. − 1993. − № 44. − Ст. 416.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 299–305