PECULIARITIES OF PART-TIME WORK: LEGAL ASPECT

Bohdan Hamaliuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF162.02 KB
Abstract: 
The article deals with the issues of part-time work. The analysis of the theoretical principles and problems of practical application of part-time work in Ukraine as a legal form of work organization is carried out. The current state of the legal provision and the purpose of part-time work under the conditions of market economy are investigated.
References: 

Веренич Н. В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням професій (посад) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення ; Національний університет внутрішніх справ. – Харків : [б. в.], 2003. – 19 с.
Гамалюк Б. М. Трудове право [Текст] : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання. – Івано-Франківськ : ІМЕ “Галицька Академія”, 2004 – 344 с.
Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/245-93-%D0%BF
Джулай Г. Г. Правове регулювання праці за сумісництвом / Г. Г. Джулай // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – Вип. 4. – С. 63–68.
Панченко М. В. Особливості суміщення та сумісництва професій (посад) в органах СБ України / М. В. Панченко // Європейські перспективи. – 2012. – № 3(3). – С. 132–136. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/evpe_2012_3(3)__26. pdf.
Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/v0013700-99
Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/322-08
Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників : Наказ Мінпраці, Мін'юсту України, Мінсоцзахисту населення України № 58 від 17.08.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z0110-93
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України № 77-VIII від 28.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/77-19
Про відпустки : Закон України № 504/96-ВР від 15.11.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 92–98