MEASURES OF OPERATIVE SUBDIVISIONS IN RELATION TO WARNING OF CRIMES IN THE FIELD OF THE HAVING A SPECIAL PURPOSE SPECIALIZED STATE FUNDS

N. Hula
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.18 KB
Abstract: 
In the article a question is considered in relation to activity of operative subdivisions in warning of crimes in the field of the having a special purpose specialized state funds. The basic concepts of warning of crimes in the marked sphere, that come true by operative workers with the aim of minimization of offensive of criminal result, are certain. The features of the use of operative searchand other measures are outlined in warning and prevention of economic crimes in the field of the having a special purpose specialized state funds.
References: 

За даними ДДСБЕЗ. МВС України. Аналітична довідка про стан протидії економічним злочинам у 2013 р. – К.: ДДСБЕЗ МВС України. – 2014. – № 5/2846. – 15 с.
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Книга 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 424 с.
Тлумачний словник української мови / укл. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Х.: Синтекс, 2002. – 672 с.
Дидоренко Э. А. Оперативно-профилактическое наблюдение / Э. А. Дидоренко, С. С. Овчинский. – К.: МВД УССР, 1982. – 96 с.
Козаченко И. П. Оперативно-розыскная профилактика преступлений. Становление и развитие / И. П. Козаченко // Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. – К.: КВШ МВД СССР, 1984. – С. 35–39.
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В. В. Коваленко, Є. М. Моісєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – Т. 6. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – К.: Атіка, 2010. – 1128 с.
Василинчук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфер; [Текст] : монографія. – [2-ге вид.]. К.: ПП “Заграй”, 2012. – 344 с.
Казаченко И. П. Правовые и организационно-тактические основы оперативно-розыскной профилактики преступлений: дис. … на соиск. ученой степени докт. юрид. наук в виде научного доклада, выполняющего также функции автореферата. – М.: Академия МВД , 1991. – 48 с.
Кримінологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / [О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
Мацюк В. Я. Науково-практичний коментар Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”,станом на 01.05.2011 р. / [В. Я. Мацюк, С. А. Панасюк, В. А. Ніколайчук, Б. В. Стрілець, І. В. Попов]; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2011. – 304 с.
Попередження та викриття злочинів у сфері економіки підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС Україн: навч. посіб. Л. П. Скалозуб, М. Г. Вербенський, В. І. Василинчук та ін.. / за ред. О. М. Джужі. – К.: РВВ МВС України, 2011. – 520 с.
Скалозуб Л. П. Організаційні засади протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам у процесі державних закупівель / Скалозуб Л П., Василинчук В. І., Сливенко В. Р. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К.: КНУВС , 2009. – № 5 (66). – С. 83–90.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 308–314