LEGAL AWARENESS AS A REFLECTION OF SOCIAL NORMS OF BEHAVIOR

Y. Petronchak
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF141.42 KB
Abstract: 
The article is devoted to the research of phenomenon of sense of justice, it`s signs, structural components and functions, in the structure of behaviour of the person.
References: 

Ефремова Г. Х. Правовая психология и преступное поведение. Теория и методология исследования: монография / Г. Х. Ефремова, А. Р. Ратинов. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. – 256 c.
Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии / Л. И. Петражицкий. – СПб. : 1907. – 408 с.
Петров А. В. Теория государства и права : учеб. пособие / А.В. Петров. – Челябинск, 2002. – 116 c.
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. И. Максимов. – Х., 2002. – 414 с.
Цимбалюк М. М. Онтологія правосвідомості: теорія та реальність : монографія / М. М. Цимбалюк. – К. : Атіка, 2008. – 285 с.
Правознавство : підручник / [за ред. В. В. Копейчикова]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.
Волинка К. Г. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240.
Лукашева Е. А. Общая теория прав человека / Е. А. Лукашева. – М. : НОРМА, 1996. – 520 с.
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції (12 жовтня 2007 р.). – Х. : Право, 2007. – 214 c.
Андрусяк Т. Правова ідеологія: поняття та суть [Електронний ресурс] / Т. Андрусяк // Інтернет-видання “Юриспруденція онлайн. – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?i=67.
Абдулаев М. И. Теория государства и права / М. И. Абдулаев. – М. : МИИТ, 2003. – 244 с.
Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей : учеб. пособие / А. Р. Ратинов. – М. : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1967. – 288 с.
Зайчук О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 537 с.
Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America / Florian Znaniecki, William I. Thomas. – 1920. – 325 р.
Надирашвили Ш. А. Установка и деятельность / Ш. А. Надирашвили. – Тбилиси : Ин-т психологии им. Д. Н. Узнадзе, 1987. – 309 с.
Чернишов В. В. Вчення Г. Сковороди про особистість любомудра-благовісника / В. В. Чернишов // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – 2006 – № 7 – С. 136–141.
Четверта наукова конференція Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба (16-17. 04. 2008 р.). – Х. : ХУ ПС, 2008. – 450 с;
Український вимір. Міжнародний збірник інформаційно-наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. – 244 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 199–203