THE FORMATION OF THE SOCIAL PROTECTION AUTHORITIES OF POPULATION OF THE EASTERN GALICIA DURING THE INTERWAR PERIOD (1918–1939)

Olha Malaniy, Volodymyr Makarchuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF169.07 KB
Abstract: 
Analyzed normative-legal base that regulates the legal status of social insurance of the Second Rzeczpospolita. Defined the competence of the Ministry of labour and social care, the State Department of employment and custody of immigrants, Unemployment Fund, Fund of unemployment benefits, Labor Fund and their structural subdivisions.
References: 

Нараївський Р. Е. Правовий порадник / Р. Е. Нараївський. – Коломия: Рекорд, 1932. – 830 с.
Васюта І. К. Становище робітничого класу Західної України в період тимчасової часткової стабілізації капіталізму (1924–1929 рр.) / І. К. Васюта // Наукові записки. Історична серія / за ред. П. Т. Рущенко. – К. : Вид-во “Радянська школа”, 1957. – Вип. ІІ. – С. 29–52.
Кравець М. М. Нариси робітничого руху в Західній Україні в 1921 – 1939 рр. / М. М. Кравець. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1959. – 235 с.
Храбатин Н. Без роботи в Станиславові: як допомагали безробітним сто років тому // Галицький кореспондент. – 2011. – 10 листопада. – № 45. – С. 19.
Dekret Rady Regencyjnej o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej i Ministerstwa Ochrony Pracy // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1918. – № 14. – Poz. 31.
Rozporządzenie w przedmiocie przejęcia w b. zaborze austrjackim przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej spraw, wchodzących w zakres działania tego Ministerstwa // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – № 3. – Poz. 16.
Uchwała Rady MInistrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej // Monitor Polski. – 1932. – № 5. – Poz. 9.
Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej // Monitor Polski. – 1932. – № 148. – Poz. 183.
Міжнародна організація праці // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96.
Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami // Dziennik Praw Państwa Polskiego. – 1919. – № 11. – Poz. 127.
Rozporządzenie w sprawie przekazania czynności zniesionych państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami Funduszowi Bezrobocia // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1934. – № 22. – Poz. 167.
Ustawa o społecznem pośrednictwie pracy // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1924. – № 58. – Poz. 585.
Ustawa o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1924. – № 67. – Poz. 650.
ДАІФО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 7, 19.
Rozporządzenie w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia. // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1924. – № 79. – Poz. 774.
Ustawa o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1932. – № 58. – Poz. 555.
Rozporządzenie w sprawie regulaminu Zarządu Głównego i zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1934. – № 22. – Poz. 166.
Rozporządzenie o biurach pośrednictwa pracy Funduszu Bezrobocia. // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1934. – № 22. – Poz. 168.
Rozporządzenie o pomocy bezrobotnym // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1932. – № 74. – Poz. 664.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Funduszu Pomocy Bezrobotnym // Monitor Polski. – 1932. – № 198. – Poz. 232.
Ustawa o Funduszu Pracy. // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1933. – № 22. – Poz. 163.
Rozporządzenie o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1934. – № 94. – Poz. 849.
Rozporządzenie o wykonywaniu przez Fundusz Pracy pośrednictwa pracy // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1935. – № 23. – Poz. 152.
Zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie organizacji Wojewódzkich Biur Funduszu Pracy // Fundusz Pracy Dziennik Zarządzeń. – 1936. – № 23. – Poz. 126.
Rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o postępowaniu odwoławczem od decyzyj wojewódzkich biur Funduszu Pracy i ich ekspozytur // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1935. – № 41. – Poz. 280.
Komunikat z dnia 18 lutego 1936 r. w sprawie rozdzielnika Dziennika Zarządzeń). // Fundusz Pracy Dziennik Zarządzeń. – 1936. – № 7. – Poz. 59.
Як безробітні будуть користати з підмог “зимової помочі” // Діло. – 1936. – листопад. – Ч. 264. – С. 7.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 202–208