FEATURES OF INFLUENCE OF DOCTRINE OF CATHOLICISM ON STATE CREATIVE PROCESSES ARE IN KYIV RUS AND GALICIA VOLYN’ STATE

Dmytro Zabzalyuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF164.29 KB
Abstract: 
This article is sanctified to the analysis of historical, political and legal principles of Catholicism in Kyiv Rus and Galicia Volyn’ state. The main features of state-political development of Kyiv Rus and Galicia Volyn’ state are investigated in the article. Attention is accented on a role and place of Christianity in historical development of the Russian state, and also intercommunications of the Russian princes and Orthodox clergy are analyses with Rome and Europeans catholic world in the context of influence of Catholicism on becoming and main stages of forming and development of the Kyiv and Galicia Volyn’ periods in history of Ukrainian creation of the state.
References: 

Петровъ М. Н. Лекціи по всемірной исторіи. Томъ ІІ. История среднихъ въековъ. Часть ІІ. – С.-Петербургъ, 1908. – 148 с.
Релігія в житті українського народу // Збірник матеріалів Наукової конференції у Рокка ді Папа (18–20 жовтня 1963 р.) / за ред. В. Янева. – Мюнхен–Рим–Париж, 1966. – 217 с.
Ідзьо В. С. Релігійна культура Європи та зародження, становлення і розвиток християнства на території України / В. С. Ідзьо. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 320 с.
Історія релігій в Україні. – Т.2 / за ред. проф. П. Яроцького. – К., 1997. – 372 с.
Чубатий М. Історія християнства на Русі-Україні / М. Чубатий. – Т.1 (до року 1353). – Рим-Нью-Йорк, 1965. – 816 с.
Борисова О. В. Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт України в добу Середньовіччя: монографія / О. В. Борисова. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 320 с.
Нагаєвський І. Об’єднання Церкви й ідея Патріярхату в Києві / Ісідор Нагаєвський. – Торонто, 1961. – 200 с.
Головко О. Б. Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ – перша половина ХІІІ століття): автореф. дис. на здоб. наук. ступеня доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / О. Б. Головко. – К., 2006. – 34 с.
Ідзьо В. С. Король Данило та Українська держава у ХІІІ столітті / В. С. Ідзьо. – Львів: Сполом, 2007. – 64 с.
Kunasiewicz Stanisław. Stanisława Kunasiewicza przewodnik po kościele Bożego Ciała oo. dominikanów we Lwowie / S. Kunasiewicz. – Lwow: I. Związkowa Drukarnia, 1876. – 214 s.
Большакова С. А. Папские послания галицкому князю как исторический источник / С. А. Большакова // Древнейшие государства на территории СССР. – М.: Наука, 1976. – С. 123–127.
Дашкевич Н. Первая уния в Юго-Западной Руси с католичеством (1246–1254) / Н. Дашкевич. – К., 1884. – 48 c.
Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.1. / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1992. – 588 с.
Верещагина Н. В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси: монография / Н. В. Верещагина. – Одесса: Астропринт, 2011. – 160 с.
Cкрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси ІХ – ХVII вв. – Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 2000. – 463 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 142–147