DEVELOPMENT OF TORTURE IN THE UKRAINIAN LANDS

Mariya Koval
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF148.54 KB
Abstract: 
This paper examines the historical development of the Ukrainian lands torture and connection with the criminal procedure law, and the importance of torture by various sources.
References: 

Електронний ресурс: http://ord-ua.com/2012/06/05/tsaritsya-dokaziv-ukrayinskij-variant/?page=2.
Електронний ресурс: http://kassiopeya.com/scripts/ajax.php?task=look_inside&id=y3mfurkvobxme.
Електронний ресурс: [http://ru.tsn.ua/analitika/tsikavi-knizhki-z-vahtangom-kipiani-4.html.
Финальный отчет по результатам социологического исследования, проведенного в рамках проекта “Кампания против пыток и жестокого обращения в Украине” под эгидой Европейской Комиссии Совета Европы [текст] / Харьк. ин-т социал. исслед. – Х., 2004. – 62 с.
Збірник даних судової статистики щодо розгляду судами України кримінальних справ, кількості та структури засуджених осіб у 2001–2010 роках. – Електронний ресурс. – http://sc.gov.ua/ua/sudova statistika.html.
Злочинність в Україні: стат. зб. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2011. – 118 с.
Єдиний звіт про злочинність за 12 місяців 2007 року [Текст]. – К. : Департамент інформ. технологій МВС України, 2008.
Єдиний звіт про злочинність за 12 місяців 2008 року [Текст]. – К. : Департамент інформ. технологій МВС України, 2009.
Єдиний звіт про злочинність за 12 місяців 2009 року [Текст]. – К. : Департамент інформ. технологій МВС України, 2010.
Бантишев О. Ф. Пастка для еліти / О. Ф. Бантишев, А. В. Селюк. – К.: Нора-Друк, 2004. – 290 с.
Курс кримінально-виконавчого права України. Загальна та особлива частини: навч. посіб. / О. М. Джужа, В. О. Корчинський, С. Я. Фаренюк, В. Б. Василець; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 302 с.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание: в 4 т. / В. И. Даль. – М. : ООО “Изд-во Астрель”, 2003. – Т. 3 : П. – М. : ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 921 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
Телесніцький Г. Н. Кримінально-правова характеристика катування за законодавством України та інших країн. – [Електронний ресурс] // irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., перероб. та доп. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України : Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // [Електронне видання]. – Законодательство Украины. – 2008. – № 12 : (Правова серія “Інфодиск”). – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windovs 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 р. – [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085./zakon2.rada.gov.ua/laws/sho....

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 251–255