DESTRUCTIVE PROCESSES OF LAW FORMALIZATION

Roman Radeyko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF176.14 KB
Abstract: 
This article considers destructive processes of law formalization as a result of abnormal impact that the state has on the maximum settlement of social relations. It focuses on the following destructive processes of law formalization: redundancy of legal regulation and bureaucratization of law, which is manifested in abusing documentary, administrative passivity, imitation of efficient operation in public administration.
References: 

Бабич-Трофименко М. Право як інфраструктура: подолання перешкод у розвитку демократичної держави / М. Бабич-Трофименко // Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / за ред. В. Ісаїва ; пер.з англ. А. Іщенка. – К. : КМ Академія, 2004. – С. 132–148.
Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Харьков : Фолио, 1999. – 607 с.
Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у Верховній Раді України Щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 14 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001715-11.
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 160 с.
Денисенко В. В. Легитимность как характеристика сущности права. Введение в теорию: моногр. / В. В. Денисенко. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 184 с.
Денисенко В. В. Правовое регулирование: системный подход / В. В. Денисенко, А. А. Капустина // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. “Право”. – 2014. – № 1 (16). – С. 15–24.
Денисов С. А. Бюрократизация правовой системы / С. А. Денисов // Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 41–52.
Денисов С. А. Бюрократические черты российского права на современном этапе / С. А. Денисов // Актуальные проблеми юриспруденции. – 1998. – Вып. 2. – С. 64–67.
Денисов С. А. Бюрократия и позитивное право / С. А. Денисов // Российский юридический журнал. – 2000. – № 2. – С. 131–143.
Еремин В. Н. История правовой системы Японии / В. Н. Еремин; отв. ред. А. А. Кириченко – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. – 294 с.
Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. № 5464-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VII // Відомості Верховної Ради РСР. – 1971. – Додаток № 50.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. № 888-ХІ // Відомості Верховної Ради України. – 1978. – № 18. – Ст. 268.
Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кравченко А. Г. Феномен бюрократизации права: постановка проблемы / А. Г. Кравченко, А. Ю. Мамычев // Власть. – 2010. – № 3. – С. 102–104.
Лубовский В. Е. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления / В. Е. Лубовский // Проблемы управления. – 2011. – № 4 (41). – С. 126–130.
Макеева Е. М. О правовых основах государственного регулирования предпринимательской деятельности на примере России и Австралии / Е. М. Макеева // Административное право и процесс. – 2010. – № 1. – С. 41–43.
Мальцев Г. В. Бюрократия как правовая и моральная проблема / Г. В. Мальцев ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М. : Изд-во РАГС, 2009. – 98 с.
Огляд та аналіз Закону України “Про захист суспільної моралі”, проф. Дірк Вооргоф, Університет м. Гент, Бельгія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.telekritika.ua.
Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами : Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ, Міністерства фінансів України, Адміністрації прикордонної служби України, Головного управління Державної служби України від 5 липня 2011 р. № 330/151/809/434/146 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 61. – Ст. 2458.
Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2012 р. № 155 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 342.
Про захист суспільної моралі : закон України від 20 листопада 2003 р. № 1296-IV // Відомості верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 192.
Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.
Про свободу совісті та релігійні організації : закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К., 2004. – 464 с.
Скоробогатов В. Ю. Саморегулирование как свойство правовой системы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 “Теория та история государства и права; история учений о праве и государстве” / В. Ю. Скоробогатов ; НИУ ВШЭ. – М., 2013. – 186 с.
Совсун І. Коли приходиш в міністерство, враження, що тобі дали велосипед [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reinvent.platfor.ma/inna-sovsun.
Соломко З. В. Теоретические проблемы правового отчуждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 “Теория та история государства и права; история учений о праве и государстве” / З. В. Соломко ; МГСУ. – М., 2005. – 26 с.
Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика / Ю. А. Тихомиров. – М. : Формула права, 2008. – 400 с.
Щеколов К. С. Бюрократизация права / К. С. Щелоков // История государства и права. – 2010. – № 13. – С. 23–25.
Яковенко Г. Державний бюрократизм і шляхи його раціоналізації [Електронний ресурс] / Г. Яковенко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 1 (4). – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10ygbdsr.pdf.
Habermas J. Theory of Communicative Action. Cambridge: Polity Press, 1995. – Vol. 1. – 465 p. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Juergen_Habermas_The_theo... action.pdf

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 204–211