BY CREATING A PROFESSIONAL – COMPETENT POLICE OFFICERS IN THE CONTEXT OF CIVIL SOCIETY

Taras Harasymiv, Taras Dasho
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.84 KB
Abstract: 
In the scientific study of the main ways of formation of professional and competent police officers in the context of civil society. Problems of professional training of employees and departments of the MIA of Ukraine, special attention is paid to the development of new forms and methods of qualitative success of the police officers.
References: 

Дашо Т. Ю. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія / Т. Ю. Дашо, Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.
Гарасимів Т. З. Роль працівників ОВС у запобіганні девіантній поведінці: особистісно центрований підхід: монографія / Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 392 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.
Ясюкова Л. А. Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик в структуре профессиональных способностей / Л. А. Ясюкова // Вопр. психологии. – 1990. – № 5. – С. 72–81.
Бандурка О. М. Теорія і методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ.: [підруч. для вищ. закладів освіти МВС України] / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв; МВС України. Ун-т внутр. справ. – X.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 479 с.: іл.
Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: [підруч. для вищ. закл. освіти МВС України] / О. М. Бандурка; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. – X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001. – 219 с.
Дашо Т. Ю. Реформування системи вищої освіти МВС України / Т. Ю. Дашо // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – Серія юридична. – Львів, 2007. – Вип.1. – С. 41–49.
Венедиктов В. С. Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України / В. С. Венедиктов, І. В. Зозуля // Право і безпека. – 2003. – Т. 2, №.4. – С. 8–17.
Венедиктов В. С. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: наук-практ. посіб. / В. С. Венедиктов, М.І. Іншин; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. – X., 2003. – С. 91.
Кравченко Ю. Ф. Міліція України / Юрій Федорович Кравченко. – К.: Генеза, 1999. – С. 364.
Белолипецкий В. Л. Профессионализм и профессиональная культура в системе государственной службы / В. Л. Белолипецкий // Политико-административная элита и государственная служба в системе властных отношений. – Ростов-н/Д, 1996. – Вып. 2. – С. 59–60.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 128–132