ADMINISTRATIVE AND LEGAL PHENOMENON CABINET DECREE UKRAINE

Valentyn Chaban
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF140.94 KB
Abstract: 
The article is devoted to the research administrative and legal phenomenon decrees Cabinet of Ministers of Ukraine. Historical route phenomenon decrees Cabinet of Ministers of Ukraine start in 1992 year. The Supreme Council delegate its powers to Cabinet of Ministers of Ukraine for six months publish decrees economic focus which are legally binding laws.
References: 

Адміністративне право України. Академічний курс. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.
Бахрах Д. Н. Административное право: учебник. – М.: БЕК, 1993. – 301 с.
Бельский К. С. Феноменология административного права. – Смоленск: Изд. СГУ, 1995. – 143.
Н. Дубовицкий. Административное усмотрение в советском государственном управлении // Советское государство и право. – 1980. – № 9. – С. 121–125.
Керимов Д. А. Законодательная техника: науч.-метод. учеб. пособие. – М.:Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998. – 127 с.
Колпаков В. К. Адміністративно-правовий феномен: монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528.
Правовые акты: научно-практ. и справ. пособие / Ю. А. Тихомиров, И. В. Котелевская. – М.: 1999. – 381 с.
Чабан В. П. Адміністративні нормативно-правові акти органів публічної адміністрації // Науковий вісник КНУВС. –2008. – № 1. – С. 25–31.
Про Основи національної економічної політики України: Верховна Рада України; Постанова від 24.03.1992 р. № 2226-XII.
Луканов Ю. В. Третій Президент (Політичний портрет Леоніда Кучми). – К.: Такі справи, 1996. – С. 42–60.
Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання: Верховна Рада України; Закон від 18.11.1992 р. № 2796-XII.
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Верховна Рада УРСР; Конституція, Закон від 20.04.1978 р. № 888-IX.
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України: Верховна Рада України; Закон від 14.09.2006 р. № 139-V.
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України 27 лютого 2014 року // ВВР. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 81–85