ABOUT SYSTEMATIZATION SIGNS UNDUE ADVANTAGE, AS THE SUBJECT OF GIVING THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Svitlana Yakimova
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF163.37 KB
Abstract: 
A systematic analysis of legislative definition of criminal law concept of illegal benefit is conducted in the article. Attention applies on the inconsistence of exposition of separate positions of this legislative definition in notes to the corresponding articles of criminal law norms. Systematization of signs of illegal benefit offers on maintenance, and also by the level of generalization. Conclusions are reasonable about importance of approach of the systems to interpretation of concept of illegal benefit as article of subornation after the criminal code of Ukraine.
References: 

Задоєнко О. Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості / О. Задоєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Юридичні науки”. – 2012. – Вип. 12. – С. 69–72.
Граціанов А. І. Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. І. Граціанов; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 17 с.
Крайник Г. С. Неправомірна вигода як предмет корупційних злочинів в Україні / Г. С. Крайник // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – Вип. 27. – С. 192–201.
Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства / М. І. Мельник. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 256 с.
Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу: навч. посіб. / К. О. Сорока. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 291 с.
Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 35.
Податковий кодекс: Закон України від 2 грудня 2010 р. (зі змінами) // Відомості Верховної ради України. – 2011. – № 13–14; № 15–16; № 17. – Ст. 112.
Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: підруч. / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: – Право, 2002. – 496 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 292–298