ABOUT DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF JURISDICTION OF CONSIDERATION OF BUSINESSES ABOUT ADMINISTRATIVE CRIMES

Solomiya Vasyliv
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF172.44 KB
Abstract: 
In the article the periods of becoming and development of institute of jurisdiction of businesses are examined about administrative crimes. On the basis of research of historical aspects of forming of institute of jurisdiction of consideration of businesses about administrative crimes an author distinguishes the basic stages of becoming of this legal institute, basic normative sources that regulated the relations of jurisdiction of consideration of businesses about administrative crimes.
References: 

Шергин А. П. Административная юрисдикция / Шергин А. П. – М., 1979. – 240 с.
Кульчицький В. С. Державний лад і право Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В. С. Кульчицький. – Л., 1965. – С. 60.
Ілик Л. М. Впровадження австрійської системи права в Галичині та забезпечення національно-політичних прав українців // Право і суспільство. –№ 6–3/2013. – С. 16–20.
Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2001. – 220 с.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. – М.: Статут, 2000. – 251 c.
Тарасов И. Т. Очерки науки полицейского права / Антологія української юридичної думки. В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий дім “Юридична книга”, 2003. – 600 с.
Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие. – М.: Проспект, 1998. – 469 с.
Гришина Н. В. Соціально-правовий аспект відповідальності: монографія / Н. В. Гришина. –Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.
Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел: учебное пособие / Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Свердловский юридический институт. Свердловск : [б.в.], 1973. – 121 c.–с.7.
Темнов Н. Некоторые проблемы определения института подведомственности юридических дел // Право и жизнь. – 2007. – № 108(3). – С. 5–8.
Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 27.07.1927 р. “Про надання адміністративним органам права вживати заходів адміністративного впливу за маловажні праволомства” // Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1927. – № 39. – Ст. 177.
Адміністративний кодекс УСРР. Текст та поартикульний коментар / за ред. С. Канарського та Ю. Мазуренка. – Х.: Юридичне видавництво наркомюсту УСРР, 1929. – 400 с.
Додін Є. В. Історія створення та розвитку концептуальних засад кодифікації законодавства України про адміністративні правопорушення // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х ч., 7–8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006. – Ч. 2. – С. 19–25.
Мельник Р. С. Інститут адміністративної відповідальності та проблеми систематики адміністративного права // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х ч., 7–8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006. – Ч. 2. – С. 133–138.
Відомості Верховної Ради УССР. – 1961. – № 53. – Ст. 69.
Коломоєць Т. О. Адміністративно-деліктне право України: нова парадигма / Коломоєць Т. О. // Вісник Запорізького національного університету. – 2006. – № 1. – С. 38–48.
Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. д. юр. н., проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 32.
Административно-процедурный кодекс Украины проект закона Украины от 18.07.2008 г. № 2789 // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF25H00A.html

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 15–22