SUBJECT OF CRIME IN THE LAW OF KIEVAN RUS

Ihor Panonko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF126.34 KB
Abstract: 
In the article analyzes the characteristics of the perpetrator in criminal law of Kievan Rus. The characteristic values for the age of the perpetrator. The features responsible unfree people for the committed wrongful acts.
References: 

Байбарин А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста / А. А. Байбарин. – М.: Высш. шк., 2009. – 252 с.
Бурдін В. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В. Бурдін. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.
Гончар Т. О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук / Т. О. Гончар. – Одеса, 2004. – 211 с.
Єрєгян А. Поняття злочину та покарання в джерелах права Київської Русі / А. Єрєгян // Вісник ЛДВС імені Е. О. Дідоренка. – 2008. – № 4. – С. 54–61.
Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII – початок XIV ст.) / В. М. Заруба. – К.: Істина, 2007. – 128 с.
Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199–1349) / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко. – Львів, 2005. – 280 с.
Кульчицький В. С. Історія держави і права України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2008. – 624 с.
Марчак В. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст / В. Марчак. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 400 с.
Сапожнікова О. Вік кримінальної відповідальності в Україні (історичний аспект) / О. Сапожнікова // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія право. – 2008. – Вип. 9. – С. 416–419.
Терлюк І. Огляд історії кримінального права України: навч. посіб. / І. Терлюк. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 92 с.
Федорова А. Н. Правонарушение и юридическая ответственность по Русской Правде: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. Н. Федорова. – Казань, 2005. – 20 с.
Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П. Л. Фріс. – К., Атіка, 2004. – 488 с.
Хряпінський П. Кримінальне право України: Загальна частина / П. Хряпінський. – Суми: Університетська книга, 2009. – 687 с.
Цвєткова Ю. В. Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Ю. В. Цвєткова. – К., 2003. – 210 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 190–192