ON STAFFING AUTHORITIES IN UKRAINE

Susanna Dembitska
Affiliation: 
PhD (Candidate of Juridical Sciences), assistant professor, Department of Civil Law and Procedure, Lviv Polytechnic National University, 1/3 Kniazia Romana Street, Lviv, Ukraine
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF154.61 KB
Abstract: 
Violated and analyze issues of personnel policy in Ukraine, providing government and local government employees highly.
References: 

Бабун Р. Становление муниципальной науки и подготовка кадров для муниципального управления / Р. Бабун // Муниципальная служба. – 2001. – № 2. – С. 14–20.
Барвіцький В. Система підготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Барвіцький // Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. матер. та док.; наук. ред. М. Пухтинський. – К. : Атіка, 2005. – С. 330–333.
Витко Т. Окремі аспекти оцінки управлінсько-кадрового потенціалу як необхідна складова реалізації державної кадрової політики України / Т. Витко // Вісник НАДУ. – 2004. – № 2 – С. 159–164.
Воронько О. Керівні кадри: державна політика та система управління: навч. посіб. / О. Воронько. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 156 с.
Ганус А. Країна чиновників / А. Ганус // Експрес. – 2007. – 26 липня.
Гогіна Л. Нормативно-правове забезпечення розмежування професійного навчання кадрів різних управлінських рівнів / Л. Гогіна, Ю. Іванченко // Вісник НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 157–163.
Гогіна Л. Проблемні питання професійної підготовки керівних кадрів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / Л. Гогіна, Ю. Іванченко // Вісник Української академії державного управління. – 2003. – № 2. – С. 297–307.
Губа О. Концептуально-методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики / О. Губа // Вісник УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 284–293.
Дембіцька С. Підготовка кадрів органів державного управління у сфері надання послуг населенню України / С. Дембіцька // Науковий вісник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – № 3. – С. 170–176.
Дубенко С. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб. / С. Дубенко – К.: Ін Юре, 1999. – 244 с.
Кагановська Т. Характеристика вимог, що висуваються до персоналу органів державного управління / Т. Кагановська // Юридичний журнал. – 2008. – № 10 (76). – С. 88–93.
Кальниш Ю. Особливості кадрового забезпечення політичної реформи в Україні / Ю. Кальниш, Н. Малиновська // Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства: наук.-метод. матер. на допомогу лекторам / за заг. ред. В. Лугового, В. Князєва. – К.: УАДУ, 2003. – 160 с.
Крушельницька О. Управління персоналом: навч. посіб. / О. Крушельницька, Д. Мельничук – К.: Кондор – 2003. – 296 с.
Медвідь А. Пріоритети сучасної державної кадрової політики в Україні / А. Медвідь // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 10-річчю Академії (Київ, 31 травня 2005 р.): у 2 т. / за заг. ред. В. Лугового, В. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 1. – 364 с.
Михненко А. Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України / А. Михненко, Т. Лєкарь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http.www.nbuv. gov.ua.e. Journals.
Нинюк М. Формування етичної культури як різновиду професійної етики в процесі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / М. Нинюк, І. Нинюк // Вісник Українського державного управління. – 2003. – № 2 . – С. 307–316.
Олуйко В. Сучасна державна кадрова політика: стан і перспективи розвитку / В. Олуйко // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 13–16.
Ортинський В. Управління в органах виконавчої влади: навч. посіб. / В. Ортинський, З. Кісіль, М. Ковалів. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 295 с.
Про державну службу: закон України № 37234-ХІІ від 16 грудня 1993 р. // Вісник Державної служби України. – 1993. – Ст. 10.
Про службу в органах місцевого самоврядування: закон України № 2493–ІІІ від 07 червня 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua. – Ст. 4.
Федюкин С. Некоторые аспекты изучения истории советской интеллигенции / С. Федюкин // Вопросы истории. – 1980. – № 9. – С. 17–31.
Шевчук М. Регіональний лідер системи навчання державних службовців / М. Шевчук // Вісник Державної служби України. – 2004. – № 3. – С. 4–9.
Щокін Г. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту: наук.-практ. посіб. / Г. Щокін. – К.: МАУП, 1999. – 400 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 33–38