PARTICIPANTS IN NON-JUDICIAL ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: TERMINOLOGICAL DESIGNATION ISSUES

Oleh Sorochkin
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF169.11 KB
Abstract: 
Тhe range of participants in non-judicial administrative proceedings is determined and the expediency of their terminological designation following functional approach depending on their role in conducting a corresponding administrative proceeding is justified. Furthermore, the article in particular presents both historical experience in terminological designation of participants in administrative proceedings inWestern Ukraine during the interwar period and the contemporary experience of EU countries.
References: 

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. –К.: Факт, 2003. – 496 с.
Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України :навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.
Закон Естонії “Про адміністративну процедуру” // Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України/ Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – С. 352 – 388.
Закон Республіки Білорусь “Про основи адміністративних процедур” від 28 жовтня 2008 р. № 433-З [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800433&p2=%7bNRPA%7d.
Закон США “Про адміністративну процедуру” // Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – С. 389–468.
Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія / О. В. Кузьменко – К.: АТІКА, 2005. – 352 с.
Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання. Затверджено наказом міністерства економічного розвитку і торгівлі від 12 січня 2012 року № 28 [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0049-12.
Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Затв. постановою КМУ від 12 серпня 1993 р. N 637 [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/637-93-%D0%BF.
Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-17 [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 року № 2806-IV [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2806-15.
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
Сорокин В. Д. Административный процесс и административно-процессуальное право / В. Д. Сорокин – СПб.: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург). 2002. – 474 с.
Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії: Монографія.  К.: “Консус-Ю”, 2010. – 296 с.
Тищенко Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования [Текст] / Н. М. Тищенко. – Х.: Право, 1998. – 266 с.
General Administrative Law Act of the Netherlands [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.juradmin.eu/colloquia/1998/netherlands_annex.pdf
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (zmienione i uzupełnione) [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000981071&type=3.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym //Dziennik Ustaw. – Nr 36, poz. 341.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 34–40