Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

FORMALIZATION AS THE METHOD OF STUDY OF LEGAL PHENOMENA

Roman Radeyko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF171.48 KB
Abstract: 
The articles studies approaches to understanding and defining the notion of formalization in different fields (philosophy, linguistics, logic, mathematics, computer science). Attention is paid to the fact that the issue of formalization is studied in many areas of human activity, mainly: 1) the scientific research method; 2) the method of logic, which is to replace the content terms by signs, symbols and formulas. The article analyzes formalization as a social phenomenon, the sphere of human existence and the method of study of legal phenomena. The author emphasizes the fact that the 87 use of formalization as a method in legal science contributes to the definition of logical structures of law’s provisions and other legal acts.
References: 

Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; за ред. С. Я. Єрмолаєнко. – Харків: Прапор, 2012. – 623 с.
Бобик В. М. Політична праксеологія в системі політичних наук / В. М. Бобик // Політологічний вісник: зб. наук. пр. − К. : “ІНТАС”, 2009. − Вип. 41. – С. 94–112.
Вопленко М. В. Логико-семантические средства формализации текста в вопросно-ответной системе: дисс….канд. филос. наук.: 09.00.07 / Логика / М. В. Волченко; Московский университет им. М. В. Ломоносова. – М., 1984. – 167 с.
Гайвороновський В. М. Методологічне значення наукових юридичних понять / В. М. Гайворо¬новський // Методологічні проблеми правової науки: матер. Міжнар. конф. (Харків, 13–14 грудня 2002 р.) / упор. М. І. Панов, Ю. М. Грошевий. – Х.: Право, 2003. – С. 120–122.
Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 3 квітня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0025323-11.
Дюжев Д. В. Логіка: навч. посіб. / Д. В. Дюжев; ДІРСП. – Донецьк: ТОВ “Східний видавничий дім”, 2010. – 258 с.
Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. – Т. 4 / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 388 с.
Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. – М.: Туманит; изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
Кавелин К. Д. Что есть гражданское право и где его пределы? Одни из современных юридических вопросов. – СПб.: Тип. Академии наук, 1864. – 152 с.
Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підруч. для студ. вищих навч. закл. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 536 с.
Кузьмичёва А. А. Онто-гнесеологические аспекты концепции истины в точном знании: автореф. дис. ….д-р фил. наук.: 09.00.01 / А. А. Кузьмичёва. – Иркутский государственный университет. – И., 2002. – 40 с.
Метод формализации. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kirki.ru/topic/metod-formalizacii-2/.
Николайчук Л. М. Формалізація та інформатизація юридичних знань на основі продукційних моделей та графів взаємодії суб’єктів юриспруденції / Л. М. Николайчук, О. П. Безштанько // Штучний інтелект. – 2008. – № 4. – С. 395–401.
Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”: Вказівки Національного банку України від 15 березня 2004 р. № 104. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.
Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк; за ред. Л. І. Шевченко. – К.: АРІЙ, 2008. – 672 с.
Про делегацію України на переговори з питання формалізації відносин Україна–НАТО (20 березня 1997 р., м. Брюссель, Бельгія): Розпорядження Президента України від 15 березня 1997 р. № 126/97-рп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/126/97-%D1%80%D0%BF.
Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік: закон України від 20 травня 2010 р. № 2278-VI // Офіційний вісник України. – 2010. - № 49. – Ст. 1602.
Про Державну програму співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на 2001–2004 роки: Указ Президента України від 27 січня 2001 р. № 58/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 5. – Ст. 175.
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 11. – Ст. 400.
Про затвердження Положення про інформаційно-пошукову систему “Скорпіон” Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 вересня 2012 р. № 825 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 82. – Ст. 3309.
Про Програму створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 1996 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р. № 96. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/96-96-%D0%BF.
Про створення у Верховній Раді України п’ятого скликання Коаліції демократичних сил. Угода про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України V скликання від 22 червня 2006 р. // Голос України від 24 червня 2006. – № 115.
Проблемні питання застосування законодавства у справах за участю органів державної податкової служби: Лист Вищого адміністративного суду України від 20 липня 2000 р. № 1112/11/13-10 // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 116.
Проблемы предметной области. Информатика. Формализация и моделирование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_form.html.
Решение Европейского суда по правам человека “Голдер (Golder) против Соединенного Королевства” от 21 февраля 1975 г. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_086.
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Стратегії співробітництва держав–учасниць СНД в галузі інформатизації та проект Плану дій з реалізації Стратегії співробітництва держав–учасниць СНД в галузі інформатизації на період до 2010 року від 30 червня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_e16.
Семиотика: учеб. пособ. к лекционным занятиям для студ. спец. “Теоретическая и прикладная лингвистика” / сост. И. В. Арзамасцева. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 89 с.
Синиця А. С. Логіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Синиця. – Л.: ЛДУФК, 2012. – 235 с.
Сумарокова Л. М. Основи логіки: навч. посіб. для юрид. вузів / Л. М. Сумарокова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 236 с.
Сырых В. М. Логические основания общей теории права: в 2 т. – Т. 1: Элементный состав. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 2001. – 528 с.
Тарабанов Н. А. Основные направления исследований в компьютерной семиотике / Н.А. Тарабанов // Гуманитарная информатика. – 2011. – Вып. 6. – С. 101–109.
Тофтул-Правиленко М. Г. Словник логічних термінів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 204 с.
Философия: энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fidel-kastro.ru/filosofy/ihtik_ivin_slovar.htm.
Фогельсон Ю. Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: курс лекций. – М., 2001. – 152 с.
Чернобель Г. Т. Формализация норм права // Советское государство и право. – 1979. – № 4. – С. 29–36.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки / сост. и общ. ред. И. Т. Касавин. – М.: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2009. – 1248 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 86–93