Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

PREVENTION OF DELICTUAL ENCROACHMENTS ON PUBLIC ATTRIBUTES AND SYMBOLS OF UKRAINIAN STATE

Оksana Bayik
Affiliation: 
PhD (Candidate of Juridical Sciences), assistant professor, Department of Civil Law and Procedure, Lviv Polytechnic National University, 1/3 Kniazia Romana Street, Lviv, Ukraine
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF134.22 KB
Abstract: 
On the basis of existing scientific views the author of the article points out purposes of prevention of delictual encroachments on public attributes and symbols of Ukrainian state.Subjects of prevention of administrative offenses encroaching on public attributes and symbols of Ukrainian state are determined. The author of the article also characterizesforms, levels and types of prevention of delictual encroachments on public attributes and symbols of Ukrainian state.
References: 

1. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2006. – 477 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство : із змін. та допов. на 15 лютого 2011 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 216 с.
3. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 93. – Ст. 3389.
4. Новий тлумачний словник української мови / уклад. : В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : АКОНІТ, 1998. – Т. 3 : ОБЕ–РОБ. – 927 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.
6. Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3 изд. – М. : Сов. Энцикл., 1975. – Т. 21 : Проба–Ременсы. – 640 с.
7. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Ін Юре, 2007. – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.
8. Кримінологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.. ; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
9. Старков О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части : учеб. / О. В. Старков. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2012. – 1048 с.
10. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. “Юриспруденция” и “Правоохранительная деятельность” / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева, Н. В. Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 487 с.
11. Остапенко О. І., Остапенко Л. О. Адміністративно-правовий захист вста¬новленого порядку в Україні : навч. посіб. / О. І. Остапенко, Л. О. Остапенко. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 345 с.
12. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт. : В. К. Гіжевський, В. В. Головченко та ін. / В. С. Ковальський (кер.). – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
13. Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіна. – Х. : Право, 2012. – 304 с.
14. Личенко І. О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності : монографія / І. О. Личенко. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 216 с.
15. Профілактика злочинів : підруч. / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – 720 с.
16. Назар Ю. С. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 /
Н. Ю. Степанович. – Львів, 2007. – 205 с.
17. Сб. научн. тр. / Додин Е. В.; Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Полиграф, 2007. – Т. 2. – 408 с.
18. Стахура І. Б. Адміністративно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / І. Б. Стахура. – Львів, 2011. – 16 с.
19. Остапенко О. І. Профілактика адміністративних правопорушень (адміністративно-правовий аспект) / О. І. Остапенко. – Львів, 2001. – 155 с.
20. Марчук В. І. Адміністративно-правове забезпечення встановленого порядку управління в Україні органами внутрішніх справ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В. І. Марчук – Львів, 2011. – 19 с.
21. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія : соціально-правовий феномен і проблеми розвитку / О. І. Остапенко. – Львів : Львів. ін-т внутр. справ при Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 312 с.
22. Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений / Д. В. Ривман. – Л.: Высшее полит. училище МВО СССР, 1975. – 153 с.
23. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профілактика / Г. А. Аванесов. – М., 1980. – 528 с.
24. Голосніченко І. Пропозиції щодо розвитку деяких видів профілактики / І. Голосніченко // Радянське право. – 1991. – № 1. – С. 29–32.
25. Клюєв О. М. Сутність та загальна характеристика профілактичної діяльності на місцевому рівні [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв // Форум права. – 2006. – № 2. – С. 76–79. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06komnmr.pdf.
26. Лиховид В. І. Профілактика як дійсний засіб попередження росту злочинності / В. І. Лиховид // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 3. – С. 199–203.

Bibliography: 
Bayik, О. (2014). PREVENTION OF DELICTUAL ENCROACHMENTS ON PUBLIC ATTRIBUTES AND SYMBOLS OF UKRAINIAN STATE. Bulletin Of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences, 810, 3-10.