Правила оформлення статтей

Рукописи повинні бути представлені в форматі MS Word. Обсяг статті повинен бути не менше 8 стор. !!!!
Рисунки, схеми, рівняння і таблиці повинні бути вставлені в рукопис. Формат А4 (210х297 мм) з наступними полями: 18 мм зліва, 22 мм справа, 20 мм зверху, 29 мм знизу. Шрифт Times New Roman, кегль 10,5 з інтервалом 1,1. Всі сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульного аркуша.
Структура публікації: Назва, Автори, Анотація, Ключові слова, Вступ, Експериментальна частина, Результати і обговорення, Висновки, Подяка (при необхідності), Список літературних джерел. Скорочення і позначення, які не є загальноприйнятими, повинні бути пояснені при першому згадуванні. Можливий список скорочень.
Назва і автори:
• назва статті повинна бути набрана великими літерами (кегль 14), бути стислою та інформативною. За можливості, уникайте скорочень і формул
• повні імена і прізвища всіх співавторів; якщо ім‘я або прізвище є складним (напр., подвійним), необхідно чітко зазначити це;
• повна поштова адреса місця праці авторів, включаючи країну
• e-mail та ім‘я автора, якому надсилається кореспонденція,
Анотація повинна бути лаконічною, інформативною і містити не більше 50 слів. Вона повинна коротко представляти суть роботи та її новизну.
Ключові слова (не більше 5-6) повинні відображати зміст всієї роботи і бути характерними для тієї галузі, в якій представлена робота. Уникайте загальних термінів, множини, і багатослівних виразів (напр., активований цинком каталізатор). Уникайте скорочень. Можливі тільки ті, які є загальноприйнятими у даній галузі.
Вступ повинен бути стислим і зрозумілим з відповідними посиланнями. Мета досліджень виділяється наприкінці вступу.
В експериментальній або базовій теоретичній частині описуються всі матеріали і методики, використані для одержання результатів, що містяться в статті. Можуть використовуватись підзаголовки 2.1 (потім 2.1.1., 2.1.2…), 2.2.
Результати та обговорення. Результати повинні бути подані чітко і зрозуміло з обговоренням і обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В цій частині також можуть бути підзагаловки. Уникайте обговорення вже відомих даних. Описи методів або рівнянь повинні бути представлені в експериментальній або базовій теоретичній частині.
У Висновках наголошують основні досягнення роботи, підкреслюють їх значимість і наводять приклади можливого застосування.
Подяка за фінансову підтримку чи технічну допомогу приводиться в кінці статті.
Список джерел літератури. Посилання нумеруються по мірі їх появи в тексті, в квадратних дужках. Прізвища авторів та назви журналів українською або російською мовами наводять латинськими буквами згідно з однією з міжнародних систем транслітерації (напр., http://translit.kh.ua/?lat&ling#lat/isor9) без перекладу. В дужках зазначають мову оригіналу.
Приклади:
Книги: Автор(и) або редактор(и), назва книги або розділу, видавництво, місто, рік, номери сторінок, якщо це розділ.
[1] Kovalskiy D. and Plekhov V.: Neorganichna Khimiya. Naukova dumka, Kyiv 1990. (in Ukrainian)
[2] Hess M.: High Performance Polymers [in:] W. Brostow (Ed.), Performance of Plastics. Hanser, Munich-Cincinnati 2000, 277-289.
Журнальні статті: Автори, назва журналу (всі слова з великої букви), рік, том, початкова сторінка. Якщо стаття має DOI, обов‘язково вказувати
[3] Holla B., Akberali P., Shivananda M.: Farmaco, 2000, 55, 256.
[4] Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu., Shved M.: Techn. Audit i Reservy Vyrobnytsva, 2016, 3, 48. (in Ukrainian)
http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2016.70858
[5] Bratychak M., Iatsyshyn O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 49.
http://dx.doi.org/10.23939/chcht11.01.049
Патенти: Автори, країна і номер патенту, дата опублікування
[6] Vaynberg M., Horn H. and Horn R.: Pat. US 6981377, Publ. Oct. 13, 2006.
Конференції: Автори, назва конференції, країна, місто, рік, початкова сторінка.
[7] Young C. and Jordan T.: Proceed. 10th Annual Conference on Engineering, Greece, Patras 2008, 34.
[8] Babyak L., Matsyak L. et al.: Khimichni Chytannya, Ukraine, Lviv 2011, 27.
Веб-сайти: веб-адреса
[9] http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=60858

Ілюстрації (рисунки, графіки, фотографії) повинні бути подані в тексті у вигляді окремих об‘єктів, придатних для виправлень або змін, за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком (не на самому рис.), по центру, кегль 9,5. Фотографії і фотокопії повинні бути чіткої якості, придатні до копіювання.
Рекомендується надсилати ілюстрації окремим файлом у вихідному форматі. Кольорові рисунки будуть чорно-білими, тому потрібно звертати на це уваги при поясненні позначень на рисунку.
Таблиці подають у форматі MS Word. Лінії таблиці повинні розділяти рядки та колонки. Основний кегль таблиці 9,5. Заголовок розміщують по центру таблиці жирним шрифтом (кегль 10б 5), а нумерація (якщо таблиць більше за одну) по правому краю таблиці, курсивом.
Формули і рівняння розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч.
Одиниці. Використовуйте тільки міжнародну систему одиниць (СІ). Якщо зазначені інші одиниці, подавайте їх еквівалент в одиницях СІ.